BT SPLIT­TE­DE S: ’ Vi er to for­skel­li­ge par­ti­er’

BT - - NYHEDER - Ma­ja Pan­du­ro, po­li­tisk ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

hvor me­get I har stram­met og vil stram­me. Hvem har ret?

» Det er ik­ke me­re kom­pli­ce­ret, end man kan se på, hvad vi har gjort. Og det, der står til­ba­ge, er en bed­re og me­re ret­fær­dig ud­læn­din­gepo­li­tik, der sam­ti­dig er stram. «

Hvad med 24 års- reg­len. Den vil Mor­ten Øster­gaard af­skaff e. Kom­mer det til at ske?

» Du kan se, at den står end­nu, og det vil og­så væ­re vo­res po­li­tik, at det skal den bli­ve ved med. «

I har jo la­vet fl ere lem­pel­ser og blandt an­det fj er­net start­hjæl­pen, og det er ble­vet let­te­re at få stats­bor­ger­skab?

» Jeg tror ik­ke, at sag­kund­ska­ben vil væ­re enig i, at det er ble­vet nem­me­re at få stats­bor­ger­skab. Og start­hjæl­pen er jeg og­så glad for, at vi fj er­ne­de. Men det æn­drer ik­ke et kom­ma i for­hold til, hvil­ke krav du skal le­ve op til for at få lov til at op­hol­de dig i Dan­mark. «

Mor­ten Øster­gaard ta­ler om lem­pel­ser og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne om stram­nin­ger. Så jeg er for­vir­ret. Står I som sam­let re­ge­ring for stram­nin­ger el­ler lem­pel­ser?

» Som re­ge­ring står vi for en ud­læn­din­gepo­li­tik, som er bed­re og me­re ret­fær­dig end den, som vi over­tog. Men og­så for en ud­læn­din­gepo­li­tik, som er stram. Nog­le af de ste­der, hvor vi har ret­tet til, har vi æn­dret det til de reg­ler, som der var un­der Anders Fogh Ras­mus­sen. Og det vil jeg ik­ke ka­rak­te­ri­se­re som slapt, « si­ger Ma­ja Pan­du­ro.

sris, kaak

Der ven­ter et hårdt po­li­tisk op­gør, hvis R og S får lov at fort­sæt­te re­ge­rings­sam­ar­bej­det ef­ter et kom­men­de fol­ke­tings­valg. Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.