De Ra­di­ka­le: Vel­kend­te ue­nig­he­der

BT - - NYHEDER -

På fl ygt­nin­ge/ ind­van­drer­po­li­tik­ken ta­ler Mor­ten Øster­gaard om de lem­pel­ser, par­ti­et har få­et igen­nem. I kø­rer kampag­ne for,

Det var i går ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra de ra­di­ka­les le­der Mor­ten Øster­gaard. Men iste­det har grup­pe­for­mand for De Ra­di­ka­le Camilla Hersom sendt et mailsvar til BT:

’ Li­sten er et ud­tryk for en ræk- ke vel­kend­te om­rå­der, hvor vi ser for­skel­ligt på tin­ge­ne. Det æn­drer ik­ke ved, at der er man­ge fl ere po­li­ti­ske om­rå­der, hvor fæl­les­mæng­den er me­get stor. Vi er to for­skel­li­ge par­ti­er, der sam­ar­bej­der, og vo­res re­sul­ta­ter ta­ler for sig selv. F. eks. har vi for gan­ske ny­lig lan­ce­ret et fæl­les in­te­gra­tions­ud­spil og et fæl­les ud­spil til bekæm­pel­se af ung­dom­skri­mi­na­li­tet. Vi vil og­så sam­ar­bej­de om fæl­les løs­nin­ger eft er val­get’, skri­ver hun i mai­len.

sris, kaak

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.