Be­skyl­des for ma­ni­pu­la­tion

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

EN LI­GE HØJ­RE

’ DSU’ ma­ni­p­u­le­rer med vo­res ci­ta­ter, si­ger bå­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF).

DSU har al­tid for­stå­et at spil­le på bå­de hu­mor og po­li­tisk kant i de­res pla­ka­ter og an­non­cer. Det er en ung­domsor­ga­ni­sa­tions for­nem­ste op­ga­ve, vil nog­le me­ne.

Men den­ne gang er de gå­et for langt, si­ger Dansk Fol­ke­par­tis for- mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl til BT.

» De be­skyl­der os for no­get, der bå­de er løgn og urig­tigt. Det er ma­ni­pu­la­tion af vær­ste skuff e og et for­søg på at fø­re væl­ger­ne bag ly­set. Det er en ny form for ame­ri­ka­ni­se­ring af dansk po­li­tik, som vi ik­ke har set før, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl

Men de har vel ret i, at I vil pe­ge på Løk­ke på stats­mi­ni­ster, selv­om I er ue­ni­ge i Ven­stres po­li­tik?

» Ja, vi pe­ger på Løk­ke, for Thor­ning er ik­ke et al­ter­na­tiv for os. Sam­ar­bej­de er no­get, man byg­ger op på til­lid, og Thor­ning har kun mod­ar­bej­det os, si­den hun kom til. Vi me­ner hvert et ord i vo­res po­li­tik, men vi stil­ler ik­ke po­li­ti­ske krav på for­hånd. Det er no­get, man må ta­ge eft er et valg, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen valg­te at ta­ge til gen­mæ­le på Fa­ce­book, hvor han lin­ke­de til sin lands­mø­de­ta­le:

» So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har i da­gens avi­ser ( end­nu) en stærkt ma­ni­p­u­le­ren­de an­non­ce, hvor de fuld­stæn­dig løs­re­vet ci­te­rer fra min lands­mø­de­ta­le i 2013. Her er, hvad jeg i vir­ke­lig­he­den sag­de om an­tal­let af off ent­ligt an­sat­te. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.