’ De har stjå­let vo­res hu

Dansk Fol­ke­par­ti ra­ser mod de un­ge so­ci­al­de­mo­kra­ters an­non­ce­kampag­ne

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

HUND­ESLAGS­MÅL

Der er ik­ke no­get som kæ­le­dyr, der kan få fø­lel­ser­ne i kog. Nu er der til­med gå­et stor­po­li­tik i en dansk- svensk gård­hund.

Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske ung­domsor­ga­ni­sa­tion DSU in­dryk­ke­de man­dag en ræk­ke an­non­cer i for­skel­li­ge dag­bla­de.

Bud­ska­bet er, at en stem­me på Dansk Fol­ke­par­ti vil væ­re en stem­me på Lars Løk­ke, for­di Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF) af­vi­ser at pe­ge på an­dre stats­mi­ni­ster kan­di­da­ter end Løk­ke. Et pro­vo­ke­ren­de bud­skab for man­ge, men det vær­ste for Dansk Fol­ke­par­ti var al­li­ge­vel, at DSU i sam­me an­non­ce har tyv­stjå­let og der­med misbrugt Dansk Fol­ke­par­tis egen lil­le hund­e­hvalp til at væ­re blik­fang. Der går græn­sen, si­ger Yvet­te Es­per­sen, der står bag Dansk Fol­ke­par­tis ’ kampag­ne­hund’.

» De kræn­ker mi­ne ret­tig­he­der. Jeg har selv ta­get bil­le­det af de hval­pe, og de kan da ik­ke ba­re ta­ge min hvalp uden at spør­ge om lov. De må fj er­ne vo­res hund fra de­res pla­kat og fi nde de­res egen hund, « si­ger Yvet­te Es­per­sen.

Står for al DFs re­k­la­me

Yvet­te Es­per­sen er selv med­lem af Dansk Fol­ke­par­ti, gift med par­tiets po­li­ti­ske næst­for­mand Sø­ren Es­per­sen og står for det fi rma, der la­ver al­le re­k­la­me­ma­te­ri­a­ler for Dansk Fol­ke­par­ti. Hun­de­hval­pen pry­der par­tiets ma­te­ri­a­ler, hvor de bran­der sig selv som ’ Dy­re­nes stem­me’.

DSU- for­mand Ale­xan­der Grandt Pe­ter­sen læg­ger sig fl adt ned med al­le po­ter i vej­ret.

» Hvis det er rig­tigt, at det er hen­des hund, så be­kla­ger vi det og vil ik­ke bru­ge den i fl ere an­non­cer. Jeg sy­nes nu ba­re, at det vil­le klæ­de Dansk Fol­ke­par­ti at ta­ge stil­ling til det po­li­ti­ske ind­hold i an­non­cen i ste­det for at dis­ku­te­re op­havs­ret til hunde. De skal ba­re kom­me ud af bu­sken og for­tæl­le, hvad kon­se­kven­ser­ne er af, at de pe­ger på Lars Løk­ke som stats­mi­ni­ster, « si­ger Ale­xan­der Grandt Pe­ter­sen.

Hans ser Dansk Fol­ke­par­tis re­ak­tion som be­vis på, at an­non­cen ram­mer fuld­stæn­dig i plet.

TIRS­DAG 5. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.