Ny bri­tisk prin­ses­se har få­et sit navn

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DI­A­NA

Knap var det en­gel­ske kon­ge­hus ble­vet en prin­ses­se ri­ge­re, før spe­ku­la­tio­ner­ne om den ny­fød­te pi­ges navn for al­vor tog fart.

Et af de helt sto­re spørgs­mål var, om de ny­bag­te for­æl­dre, her­tu­gin­de Ka­te og prins Wil­li­am, vil­le in­klu­de­re Di­a­na, nav­net på Wil­li­ams mor, prin­ses­se Di­a­na, der dø­de i en tragisk bil­u­lyk­ke til­ba­ge i au­gust 1997.

Og det vil de, op­ly­ser Ken- sing­ton Pa­la­ce man­dag iføl­ge BBC.

Den ny­fød­te prin­ses­se vil så­le­des bæ­re nav­net Char­lot­te Eliza­beth Di­a­na og vil me­re for­melt få tit­len Hen­des Kon­ge­li­ge Højhed Prin­ses­se Char­lot­te af Cam­brid­ge.

Fa­vo­rit­ten vandt

Book­ma­ker­ne hav­de på for­hånd nav­net Char­lot­te som fa­vo­rit, men i en ræk­ke me­nings­må­lin­ger har bri­ter­ne yt­ret et ut­ve­ty­digt håb om, at Di­a­na vil­le bli­ve en del af prin­ses­sens navn. Prin­ses­se Di­a­na, der og­så var kendt som la­dy Di­a­na, var ek­stremt po­pu­lær blandt den en­gel­ske be­folk­ning.

Det an­det navn, Eliza­beth, de­ler den lil­le ny som be­kendt med Stor­bri­tan­ni­ens re­gent, dron­ning Eliza­beth.

Her­tu­gin­de Ka­te ned­kom med Char­lot­te Eliza­beth Di­a­na lør­dag mor­gen. Hun ve­je­de 3,7 ki­lo ved føds­len, og hun er par­rets an­det barn, eft er prins Ge­or­ge blev født i 2013. Den ny­føte prin­ses­se bli­ver num­mer fi re i ar­ve­føl­gen til den bri­ti­ske tro­ne. For­an står far­far, prins Char­les, hen­des far, prins Wil­li­am, og sto­re­bro­de­ren, prins Ge­or­ge.

Smi­le­ne var man­ge og glæ­den stor, da den lil­le ny­fød­te prin­ses­se blev præ­sen­te­ret i lør­dags. Spe­ku­la­tio­ner om nav­net be­gynd­te med det sam­me og i går blev det af­slø­ret, at den lil­le prin­ses­se bl. a. skal opkal­des ef­ter sin far­mor – prin­ses­se Di­a­na, der dø­de i en tragisk bil­u­lyk­ke i au­gust 1997.

Fo­to: EPA, AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.