Kom­tes­sens ad­vo­kat går

Kam­pen om Gis­sel­feld Klo­ster på Sydsjæl­land er nu ud­skudt på ube­stemt tid

BT - - NYHEDER - Bjørn Wester­gaard

GRE­VENS FEJDE

Det net­op be­bu­de­de fa­mi­lie­op­gør om ret­ten til at re­ge­re som slots­frue på Gis­sel­feld Klo­ster på Sydsjæl­land er ble­vet ud­skudt.

Sa­gen var el­lers be­ram­met til at be­gyn­de i Østre Lands­ret i den­ne uge.

Kom­tes­se Eri­ca Dan­neski­old- Sam­sø­es ad­vo­kat, dr. jur. Ei­gil Le­go Andersen, har truk­ket sig fra sa­gen. Kom­tes­sen og hen­des on­kel, grev Ul­rik Dan­neski­old- Sam­søe, har der­for nu bedt Østre Lands­ret om ud­sæt­tel­se af sa­gen, ind­til de fin­der en ny ad­vo­kat.

En af de tun­ge dren­ge

Det bli­ver for­ment­lig ik­ke helt nemt at fin­de en er­stat­ning for dr. jur. Ei­gil Le­go Andersen. Han til­hø­rer ad­vo­kat­ver­de­nens tun­ge dren­ge og er bl. a. ad­jun­ge­ret pro­fes­sor i er­hvervs­ret ved bå­de Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Un­der sa­gen i Kø­ben­havns By­ret sid­ste år om­tal­te Ei­gil Le­go Andersen sa­gen som væ­ren­de af na­tio­nal­hi­sto­risk be­tyd­ning og hen­vi­ste til bå­de ’ tron­føl­ger­loven’ og ’ kon­ge­loven af 1665’.

FAK­TA OM GIS­SEL­FELD

En ny ad­vo­kat skal fort­sæt­te den åre­lan­ge kamp for at sik­re kom­tes­se Eri­ca ret­ten til at over­ta­ge Gis­sel­feld ef­ter sin far, grev Eriks fy­ring og der­med få sin ku­si­ne, He­le­ne Dan­neski­old- Sam­søe, smidt på porten.

Kom­tes­se Eri­ca skal over­ta­le en ny ad­vo­kat til at ta­ge sa­gen, selv om hun sid­ste år tab­te med et brag ved Kø­ben­havns By­ret og blev dømt til sam­men med sin on­kel, grev Ul­rik, at be­ta­le 330.000 kr. i ad­vo­ka­tud­gif­ter til mod­par­ten.

Kan træk­ke i lang­drag

Ad­vo­kat An­ker La­den Andersen, der re­præ­sen­te­rer Gis­sel­feld Klosters be­sty­rel­se, er ked af ud­sæt­tel­sen:

» Vi vil me­get ger­ne ha­ve den­ne åre­lan­ge sag af­slut­tet, så vi kan kom­me vi­de­re. Men den­ne plud­se­li­ge ud­sæt­tel­se kan be­ty­de, at der nu går må­ske bå­de et halvt el­ler helt år, før lands­ret­ten kan fin­de tid til sa­gen.

Klip fra BT søn­dag 3. maj. Ef­ter den se­ne­ste ud­vik­ling er der in­gen ud­sigt til en snar­lig af­slut­ning på den lang­truk­ne sag.

Fo­to: Jo­hn­ny Mad­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.