Bri­ter­ne kø­ber end­nu en DR- se­rie

BBC har ind­gå­et en af­ta­le om at vi­se dra­ma­se­ri­en ’ Bed­ra­get’

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TV- DRA­MA

Først fulg­te en halv mil­li­on bri­ter med i kri­mi­nal­be­tjent Sa­rah Lunds jagt på morderen i DR- se­ri­en ’ For­bry­del­sen’. Da DRs ’ Bor­gen’ rul­le­de hen over sen­de­fla­den på bri­ti­ske BBC, sad de at­ter kli­stret til skær­me­ne, og 16. maj mø­der de for før­ste gang brød­re­ne Laust og Pe­ter i Ole Bor­nedals ’ 1864’.

Bri­ter­nes ap­pe­tit på dan­ske dra­ma­se­ri­er er til­sy­ne­la­den- de umæt­te­lig. BBC har net­op ind­gå­et en af­ta­le med DR Salg om at vi­se DRs dramaserie ’ Bed­ra­get’, som får dansk pre­mi­e­re på DR1 i ja­nu­ar 2016. Det op­ly­ser DR i en pres­se­med­del­el­se.

Med en­gel­ske un­der­tek­ster

» Det er dej­ligt, at bri­ter­ne er be­gyndt at kø­be så me­get dansk dra­ma, og ud over at DR har af­sat en lang ræk­ke dra­ma­se­ri­er til BBC de se­ne­ste år, har den bri­ti­ske tv- sta­tion Sky Arts og­så vist ’ Ar­vin­ger­ne’. Går man ba­re nog­le år til­ba­ge, var det sjæl­dent, at bri­ter­ne vi­ste dan­ske dra­ma­se­ri­er med en­gel­ske un­der­tek­ster, « ly­der det fra DRs dra­ma­chef Piv Ber­nth i pres­se­med­del­el­sen.

’ Bed­ra­get’ bli­ver sendt på BBC un­der tit­len ’ Fol­low The Mo­ney’, som tid­li­ge­re var se­ri­ens ar­bejds­ti­tel. Se­ri­en in­de­hol­der ti af­snit og hand­ler om øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.

Jep­pe Gjer­vig Gram er ho­ved­for­fat­te­ren bag ’ Bed­ra­get’ - as­si­ste­ret af for­fat­ter­ne Anders Au­gust og Jan­nik Tai Mos­holt.

Per Fly er se­ri­ens kon­cep­tu­e­ren­de in­struk­tør, som har for­søgt at få det bed­ste frem i blandt an­dre Thomas Bo Lar­sen, Ni­ko­laj Lie Kaas, Esben Smed og Na­ta­lie Ma­du­eño, der spil­ler ho­ved­rol­ler­ne.

De før­ste op­ta­gel­ser blev skudt sidst på som­me­ren i 2014, og de før­ste af­snit hav­de pre­mi­e­re på film­festi­va­len i Ber­lin i fe­bru­ar.

Iføl­ge DR har der og­så væ­ret bud ef­ter se­ri­en fra Be­ne­lux- lan­de­ne og Au­stra­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.