Kul­tur I det­te øje­blik m

An­den Ver­denskrig in­spi­re­re­de man­ge dan­ske kunst­ne­re. Knap så man­ge fandt in­spira­tion i be­fri­el­sen. Her er nog­le ek­semp­ler på dansk be­fri­el­ses- kunst

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

DAN­MARKS BE­FRI­EL­SE

» I det­te øje­blik med­del­es det, at Montg­o­me­ry har op­lyst, at de ty­ske trop­per i Hol­land, Nord­ve­st­tys­kland og i Dan­mark har over­gi­vet sig. «

4. maj 1945 klok­ken 20.36 lød be­fri­el­ses­bud­ska­bet fra BBC i de dan­ske ra­dio­er - og ju­be­len brød løs

For ge­ne­ra­tio­ner af dan­ske­re er 21. af­snit af ’ Ma­ta­dor’ det nær­me­ste, man kom­mer be­fri­el­sen som kunst. I dis­se da­ge er det præ­cis 70 år si­den, den sta­te­li­ge - og uter­li­ge - over­læ­rer Andersen kom ulyk­ke­ligt af da­ge, no­gen tid ef­ter det iko­ni­ske op­hold på al­ta­nen.

Men den evigt po­pu­læ­re tv- se­rie er langt fra den ene­ste dan­ske fik­tion, der er op­stå­et på bag­grund af be­gi­ven­he­der­ne i maj 1945. Om­end de fem on­de år frem til be­fri­el­sen er be­ty­de­lig stær­ke­re dæk­ket i dansk kunst. Med net­op af­dø­de Klaus Rif­b­jergs ’ Be­sat’ som et ak­tu­elt ek­sem­pel.

En lit­terær und­ta­gel­se er Knuds Sø­ren­sens ro­man ’ En be­fri­el­se’. Tit­len er dob­belt­bun­det, for det hand­ler bå­de om en drengs vej ind i vok­sen­li­vet og et lil­le jysk sam­fund un­der be­fri­el­sen. No­gen­lun­de sam­me te­ma gæl­der i Knud Erik Pe­der­sens ’ Fra asken’, og­så på en jysk bag­grund.

Ty­ske­re i Dan­mark for­fulgt

To ung­doms­ro­ma­ner ’ Ty­sker­dren­gen’ ( Ma­ri­an­ne Ko­e­ster og Kjeld Kop­lev) og Martin Pe­ter­sens ’ Med il­den i ryg­gen’ hand­ler beg­ge om ti­den umid­del­bart ef­ter be­fri­el­sen, hvor ty­ske­re i Dan­mark blev for­fulgt.

Især to film står stærkt i bil­le­det, når det gæl­der ti­den frem mod be­fri­el­sen ’ De rø­de en­ge’ fra 1945 og ’ Støt står den dan­ske sø­mand’ fra 1948, beg­ge med Poul Rei­chhardt som fri­heds­helt. Dis­se film var hyl­dest- film. Ib­ber­mand som vær­ne­ma­ger ’ Den usyn­li­ge hær’ fra ok­to­ber 1945 med Eb­be Ro­de stil­ler sig me­re kri­tisk til mod­stand­s­kam­pen. Det sam­me gæl­der ’ Tre år ef­ter’, der som den ene­ste hand­ler om be­fri­el­sen og ti­den ef­ter, med Ib Schøn­berg i ho­ved­rol­len som en vær­ne­ma­ger, der ta­ges til nå­de.

.

Ib Schøn­berg hav­de ho­ved­rol­len i ef­ter­krig­sti­dens ene­ste kri­ti­ske be­fri­el­ses- film ’ Tre år ef­ter’. Fo­to fra fil­men

Tæt på be­fri­el­sen 1945 på­drog den sta­te­li­ge over­læ­rer Andersen sig en lun­ge­be­tæn­del­se på en nu iko­nisk, fik­tiv altan i ’ Ma­ta­dor’. Han dø­de sam­me dag som Adolf Hit­ler, d. 30. april.

Fo­to: Rolf Konow

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.