Frit

BT - - KULTUR - Kil­de: gal­le­risvi­ne­stien. dk

Apo­te­ke­ren Mads Nielsen skrev det lav­mæl­te fri­heds­digt ’ En lær­ke let­ted’ umid­del­bart eft er be­fri­el­sen. Det var til­tænkt den kri­ste­li­ge ung­doms­be­væ­gel­se KFUM, hvor den ly­risk an­lag­te apo­te­ker var ak­tiv.

Den 11. ju­ni 1945 hav­de en jour­na­list fra Kol­ding Fol­ke­blad få­et den li­det op­hid­sen­de op­ga­ve at dæk­ke ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i den lo­ka­le af­de­ling af Kri­ste­lig Lyt­ter­for­e­ning. For dog at kun­ne smyk­ke sin repor­ta- ge med en form for ind­hold spurg­te Mads Nielsen, der hav­de læst ’ En lær­ke let­ted’ højt for de an­dæg­tigt lyt­ten­de kri­ste­li­ge ra­di­o­lyt­te­re, om han måt­te op­tryk­ke dig­tet.

Fra en yd­myg plads på en af de sid­ste si­der i Kol­ding Fol­ke­blad er dig­tet vok­set til den me­ste kend­te og el­ske­de dan­ske be­fri­el­ses­sang. Den har fast ’ bopæl’ som nr. 514 i højsko­lesang­bo­gen med me­lo­di af Mat­hi­as Christensen.

’ Dan­marks Fri­heds­sang’ (’ En Vin­ter, lang og mørk og haard’) af Sven Møller Kristensen og Knudå­ge Ri­isa­ger er den an­den sto­re dan­ske be­fri­el­ses­sang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.