En kvin­de med ud­syn

BT - - NAVNE - San­ni Jensen sanj@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går

60 I DAG

I me­re end 30 år har Nan­na Hvidt be­skæft iget sig med ar­bejds op­ga­ver, som stræk­ker sig langt ud over de dan­ske græn­ser, og oft e har hun fl yt­tet sig for at væ­re mest mu­ligt til ste­de i si­ne job.

Hen­des kar­ri­e­re­ryg­sæk er tung og in­de­hol­der blandt an­det fl ere ch­eft it­ler fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, kul­mi­ne­ren­de med et ræk­ke kon­tor­chef- stil­lin­ger over en år­ræk­ke i slut­nin­gen af 90er­ne og be­gyn­del­sen af 00er­ne.

Blandt de bed­ste i ver­den

De se­ne­ste ti år har Nan­na Hvidt stå­et i spid­sen for Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er ( DIIS), hvor hun har væ­ret med til at sik­re forsk­nings­in­sti­tut­tet en plads blandt ver­dens før­en­de tæn­ket­an­ke på den år­li­ge pre­sti­ge­fyld­te rang­li­ste, som Uni­ver­si­ty of Penn­sylva­nia la­ver blandt me­re end 6.600 tæn­ket­an­ke i he­le ver­den. Det stem­mer godt overens med hen­des eg­ne am­bi­tio­ner for DIIS om at ska­be ram­mer­ne for, at forsk­nings­in­sti­tut­tet kan vok­se til et in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt et af slagsen. Net­op den in­ter­na­tio­na­le an­er­ken­del­se blev nævnt, da hun i 2013 fi k for­ny­et sin kon­trakt som di­rek­tør for DIIS, hvor forsk­nings­in­sti­tut­tets be­sty­rel­se i en pres­se­med­del­el­se frem­hæ­ve­de hen­des go­de re­sul­ta­ter som di­rek­tør:

’ Nan­na Hvidt har blandt an­det in­te­gre­ret forsk­nings­mil­jø­er fra fi re fu­sio­ne­re­de in­sti­tu­tio­ner, så­le­des at DIIS i dag frem­står som et vel­dre­vet og in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt forsk­nings­in­sti­tut og tæn­ket­ank,’ lød det blandt an­det fra be­sty­rel­sen.

Bredt fo­kus

Især uden­rigs-, sik­ker­heds­og ud­vik­lings­po­li­tik har væ­ret Nan­na Hvidts ho­ved­fo­kus gen­nem kar­ri­e­ren, og hun har ar­bej­det med bå­de EUs ek­ster­ne po­li­tik­ker og re­la­tio­ner, dansk ud­vik­lings­po­li­tik og Afri­ka i blandt an­det FN.

Ud­over si­ne le­der­rol­ler har Nan­na Hvidt på­ta­get sig fl ere op­ga­ver i besty­rel­ser og re­præ­sen­tant­ska­ber. I øje­blik­ket er hun blandt an­det be­skæft iget i Ud­vik­lings­po­li­tisk Råd og sid­der med i be­sty­rel­ser­ne for For­svar­sa­ka­de­mi­et og GEUS – De na­tio­na­le ge­o­lo­gi­ske un­der­sø­gel­ser for Dan­mark og Grøn­land.

Nan­na Hvidt fejrer sin fød­sels­dag i Spa­ni­en med sin fa­mi­lie.

Nem

Svær

Dit svar Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Nan­na Hvidts in­ter­es­se for in­ter­na­tio­na­le for­hold har bragt hen­de ud i ver­den. Nu er ar­bejds­adres­sen dansk, men det in­ter­na­tio­na­le per­spek­tiv præ­ger hen­des dag­lig­dag som di­rek­tør i DIIS.

Fo­to: Git­te Mul­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.