Bos­sen fra hel­ve­de

BT - - TV -

ACTIONKO­ME­DIE

De tre ven­ner Ni­ck, Da­le og Kurt ha­der de­res jobs. Ik­ke så me­get p. g. a. dår­li­ge ar­bejds­for­hold, men for­di de­res che­fer s ynes at gø­re de­res yder­ste for at gø­re li­vet surt for dem. Ni­ck må af­fi nde sig med at væ­re sky­de­ski­ve for den sa­di­sti­ske psy­ko­pat Da­ve Har­ken, der hel­le­re vil me­le sin egen ka­ge end at gi­ve sin bed­ste me­d­ar­bej­der en til­trængt løn­for­hø­jel­se. Kli­ni­kas­si­sten­ten Da­le er ny­for­lo­vet, al­li­ge­vel må han kon­stant af­vi­se de vold­som­me til­nær­mel­ser fra tand­læ­gen og man­de­æ­de­ren Julia Har­ris. Den pi­geg­la­de ma­na­ger Kurt må på sin si­de ud­hol­de sin nye chef, den ko­kain­s­niff en­de, pa­ra­noi­de Bob­by Pel­litt, der har ar­vet fi rma­et eft er sin ny­ligt af­dø­de far. En aft en, hvor de tre ven­ner for­sø­ger at druk­ne de­res sor­ger i al­ko­hol, be­slut­ter de, at li­vet vil­le væ­re langt bed­re, hvis de­res che­fer var dø­de! På en skum­mel bar for­sø­ger de nu at hy­re

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.