KLOK­KER­NE RIN­GER FOR FRI­HE­DENS DAG

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 70 år si­den 1945:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du få alt det fra hån­den, som du har plan­lagt. Du får og­så over­skud til at gø­re no­get godt for dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Må­nen og den an­svars­ful­de Sa­turn på­vir­ker dit tegn i dag. Det gi­ver be­græns­nin­ger, al­vor, blo­ke­rin­ger og an­det, som træk­ker ud. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Hvis og så­fremt du ik­ke er for im­pulsiv, så kan det­te godt væ­re en dag, hvor du får nog­le me­get po­si­ti­ve ting at vi­de el­ler en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du går og gør dig nog­le over­vej­el­ser om­kring dit ar­bejds­liv. Det er en god idé, at du ta­ler med no­gen om det, for de kan kom­me med en god idé. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der lig­ger nær­mest højspæn­din­ger i luft en. Det kan væ­re en dag, hvor no­get, el­ler no­gen vil ska­be en si­tu­a­tion, som vil æn­dre dit liv. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dag, hvor du med an­svar og over­blik får gjort op med en mas­se gam­melt, om får dig til at fø­le dig som født på ny. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der lig­ger nog­le dej­li­ge ener­gi­er i luft en, som ska­ber de bedst tæn­ke­li­ge vil­kår på den ro­man­ti­ske are­na. Du tri­ves og har det dej­ligt. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Jo me­re du for­ny­er dig på et­hvert plan, de­sto bed­re vil du op­le­ve, at der kom­mer po­si­ti­ve ting til­ba­ge. Vær ik­ke ban­ge for at pro­vo­ke­re. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

149). ( Svær 75). ( Mid­del 43). ( Nem

I dag er det 70 år si­den, at Dan­mark of­fi­ci­elt blev be­fri­et fra Na­zitys­kland, og An­den Ver­denskrig der­med var slut. Born­holm for­blev dog ’ be­sat’ af de rus­si­ske styr­ker, som ryk­ke­de ind på øen på be­fri­el­ses­da­gen. Kir­ke­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­ved ( R) har op­for­dret kir­ker lan­det over til at rin­ge med klok­ker­ne i an­led­ning af be­fri­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.