’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - An­dreas Laud­rup

Hver ene­ste gang jeg har tro­et, at jeg var på vej til­ba­ge, er mi­ne led be­gyndt at hæ­ve op fle­re ste­der på krop­pen så snart jeg har in­ten­si­ve­ret træ­nin­gen

Iføl­ge Kim Aa­bech har nav­net Laud­rup væ­ret en tung arv at bæ­re på fod­bold­ba­nen for An­dreas Laud­rup.

» Man kun­ne godt se på ham, at hvis han hav­de spil­let en ok kamp, var folk ef­ter ham, selv om han ik­ke sag­de det. Han er en nem fyr, der er god at snak­ke med, men han er og­så me­get ge­nert, så man kun­ne godt mær­ke på ham, at han var tyn­get af pres­set fra me­di­er og fans, for­di han har en far, der var en fan­ta­stisk fod­bold­spil­ler, som al­le kan hu­ske. Selv i hans go­de sæ­son, hvor han vandt mester­ska­bet med Nord­s­jæl­land, var der folk, der var util­fred­se, « si­ger Kim Aa­bech.

Vil fort­sæt­te med fod­bol­den

Selv om kar­ri­e­ren på ba­nen er et over­stå­et ka­pi­tel, er Kim Aa­bech over­be­vist om, at fod­bold­dan­mark ik­ke er fær­dig med at se An­dreas Laud­rup.

» Vi er ut­ro­ligt ke­de af, at han i en al­der af 24 år må stop­pe, for han brænd­te for det her, men jeg ved og­så, at han vil fort­sæt­te in­den for fod­bol­dens ver­den, så fod­bold er ik­ke 100 pro­cent luk­ket for ham, selv om han er stop­pet. «

Fa­ren, Mi­cha­el Laud­rup, gik træ­ner­vej­en, da støv­ler­ne blev lagt hyl­den, og ti­den vil vi­se, om An­dreas Laud­rup går i sam­me spor end­nu en gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.