’ Det er rig­tig trist’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STØT­TE

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

Mads Laud­rup har på tæt­te­ste hold op­le­vet lil­le­bror An­dreas Laud­rups kamp med ska­der. De to brød­re har brugt me­get tid sam­men un­der­vejs i de lan­ge ska­des­pe­ri­o­der, hvor sto­re­bror Mads har hjul­pet og snak­ket An­dreas Laud­rup gen­nem de svæ­re ti­der. Og selv­om det er en trist skæb­ne for lil­le­broren, at kar­ri­e­ren nu er slut, me­ner Mads Laud­rup ik­ke, at det kun­ne ha­ve væ­ret me­get an­der­le­des.

» Det er ær­ger­ligt og rig­tig trist. Han har gå­et og dø­jet med syg­dom­men og hans hoft e i lang tid nu. Jeg tror, det er den ene­ste rig­ti­ge løs­ning, men jeg er selv­føl­ge­lig rig­tig ked af det på hans veg­ne, « si­ger Mads Laud­rup.

Har hjul­pet An­dreas

Han har selv op­le­vet at væ­re lang­tids­ska­det, da han rev kors­bån­det over som spil­ler i HB Kø­ge. Det er blandt an­det no­get af den er­fa­ring, han har brugt, når han har skul­let snak­ke med An­dreas om de svæ­re ti­der i hoft ehel­ve­det.

» Det har stå­et på et godt styk­ke tid, så det er no­get, vi har vendt ad­skil­li­ge gan­ge. Han har ydet 110- 20 pro­cent for at kom­me til­ba­ge og har gå­et med tro­en og hå­bet på det he­le ti­den. Vi har talt me­get om at hol­de hu­mø­ret op­pe og tro på, det skal kun­ne la­de sig gø­re. Selv­føl­ge­lig er der pe­ri­o­der, hvor man hæn­ger med ho- ve­det. Jeg har selv prø­vet det med mit kors­bånd, og det er ik­ke al­tid li­ge sjovt, når det, man al­ler­helst vil, er, at lø­be rundt og spar­ke til bol­den. «

Mads Laud­rup spil­ler selv fod­bold på del­tid i Hels­in­gør, men har for længst ret­tet sit fo­kus på li­vet uden for ba­nen, hvor han har star­tet eget fi rma.

Bå­de ham og An­dreas har beg­ge op­le­vet pres­set af at væ­re søn af Mi­cha­el Laud­rup, en Dan­marks stør­ste fod­bold­spil­le­re no­gen­sin­de, hvil­ket har gi­vet et snæ­vert fo­kus på fod­bol­den li­vet igen­nem.

Nu skal der fo­ku­se­res på an­det end fod­bold­kar­ri­e­ren for An­dreas Laud­rup. Nu skal han i gang med et nyt ka­pi­tel i li­vet.

» Det har væ­ret en pe­ri­o­de for ham, hvor han er be­gyndt at få øj­ne­ne op for an­dre ting. I en fa­mi­lie, hvor vi har haft fod­bol­den tæt på, si­den vi kom til ver­den, er det og­så rart at få øj­ne­ne ret­tet mod an­dre ting. Fod­bold er me­get, men det er trods alt ik­ke he­le ens liv, « si­ger Mads Laud­rup.

joko@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.