Hvad er re­ak­tiv ar­trit?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GIGTSYG­DOM Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

Det er be­stemt ik­ke en sjæl­den­hed, at folk ram­mes af re­ak­tiv ar­trit, der be­trag­tes som en im­mun- ud­løst go­dar­tet gigtsyg­dom, men det er kun i me­get få til­fæl­de , at man ud­vik­ler en per­ma­nent be­tæn­del­se i le­de­ne som i An­dreas Laud­rups til­fæl­de.

Klublæ­ge i AGF, Jacob Astrup, var med til at be­hand­le An­dreas Laud­rup, og han for­kla­rer, at syg­dom­men ik­ke er for­e­ne­lig med en kar­ri­e­re som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler.

Astrup har kun op­le­vet et lig- nen­de til­fæl­de én gang før hos en ung­doms­spil­ler.

» Un­der nor­ma­le om­stæn­dig­he­der går be­hand­lin­gen rig­tig godt, for­di vi læ­ger er ble­vet bed­re til at be­hand­le syg­dom­men, men det sær­li­ge i An­dreas Laud­rups til­fæl­de er, at vi ik­ke ved, hvor­dan krop­pen re­a­ge­rer ved den ek­stre­me be­last­ning, der er ved at væ­re fod­bold­spil­ler. «

» An­dreas var i en si­tu­a­tion, hvor han skul­le tæn­ke på, at han skal ha­ve et liv eft er fod­bol­den. Vi gi­ver pa­tien­ter­ne kraft ig me­di­cin og bi­ny­re­bark­hor­mon, og når man oveni op­le­ver den be­last­ning, der er i eli­tesport, vil han kun­ne ri­si­ke­re hel­bre­det på læn­ge­re sigt, « si­ger Jacob Astrup. Fak­ta om syg­dom­men

År­sa­gen til syg­dom­men er ukendt. Men forsk­ning pe­ger på, at den ud­vik­les eft er en in­fek­tion, hvor an­ti­stoff er­ne af ukend­te år­sa­ger an­gri­ber im­mun­for­sva­ret.

Mel­lem 0,5 og 1 pro­cent af be­folk­nin­gen vur­de­res til at væ­re ramt af syg­dom­men.

Nor­malt aft ager be­tæn­del­sen eft er 4- 8 uger, men i halv­de­len af til­fæl­de­ne ven­der den til­ba­ge.

Syg­dom­men kan ram­me beg­ge køn uan­set al­der.

sund­hed. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.