STØT­TE FRA AG­GER OG KA­H­LEN­BERG

Riza Dur­mi­si fik hjælp af Brønd­bys pro­fi­ler i svær tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STØTTEPILLER Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk Fo­to: Claus Fi­sker

TIRS­DAG 5. MAJ 2015

Riza Dur­mi­si hav­de in­den års­skif­tet væ­ret fast mand på Brønd­bys ven­stre ba­ck- po­si­tion i halvan­det år, men det me­ste af for­å­ret har han måt­tet se sig over­ha­let af Pa­tri­ck Da Silva.

Ef­ter et ne­der­lag til Ho­bro på hjem­me­ba­ne for to we­e­ken­der si­den gav træ­ner Thomas Frank dog igen Riza Dur­mi­si chan­cen, og den er i den grad ble­vet gre­bet.

De sid­ste to kam­pe mod FC Vestsjæl­land og OB er vun­det med en sam­let målsco­re på 6- 0, og i søn­da­gens sejr over fyn­bo­er­ne var Riza Dur­mi­si kamp­af­gø­ren­de med bå­de et mål og en flot as­sist i 2- 0- sej­ren.

» Det var en per­son­lig sejr på man­ge må­der. Den ene er, at jeg har sid­det ude og kom­mer til­ba­ge og præ­ste­rer rig­tig godt, den an­den er, at vi vin­der, hvil­ket var vig­tigt for at kom­me i top tre, og den tred­je ting er, at jeg tog et fint skridt mod at vi­se, at jeg ger­ne vil væ­re med til U21- EM til som­mer, « si­ger Riza Dur­mi­si da­gen der­på. selv, men jeg har vir­ke­lig kæm­pet hårdt, og den­ne pe­ri­o­de har da gi­vet mig no­get er­fa­ring, som jeg tror, jeg kan bru­ge se­ne­re i kar­ri­e­ren, når jeg for­hå­bent­lig kom­mer til en af de stør­re liga­er. Nu har jeg prø­vet ik­ke at spil­le i syv- ot­te kam­pe, og det har jeg ik­ke lyst til igen, « fort­sæt­ter Riza Dur­mi­si, der nu vil fo­ku­se­re på at be­hol­de den plads, han ser ud til at ha­ve ge­nero­bret.

» Selv om man har væ­ret fast mand i lang tid, kan det hur­tigt gå den an­den vej. Og det hand­ler om he­le ti­den at væ­re klar. Da jeg spil­le­de fast, gjor­de jeg selv­føl­ge­lig og­så ek­stra ting ved at styr­ke­træ­ne og la­ve me­re for at bli­ve me­re sta­bil, men i sid­ste en­de hand­ler det om at præ­ste­re på ba­nen, og jeg fø­ler ik­ke, at jeg på no­get tids­punkt har spil­let mig af. Thomas Frank har ba­re valgt nog­le tak­ti­ske æn­drin­ger, og det er og­så fint nok, selv om jeg sag­tens kun­ne ha­ve væ­ret for­u­den de tak­ti­ske æn­drin­ger. Det er ba­re ik­ke mig, der af­gør det. Det er træ­ne­ren, og nu vil jeg vi­se, at jeg er pa­rat til at præ­ste­re, « si­ger Riza Dur­mi­si.

Han er med fi­re oplæg den spil­ler på Brønd­bys hold, der har la­vet flest as­sist.

Riza Dur­mi­si var en af ba­nens bed­ste, da han fik chan­cen for Brønd­by i 2- 0- sej­ren over OB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.