Fre­de­rik­sen er fre­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FORT­SAT TRO PÅ DET Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk

Es­b­jerg kom i we­e­ken­den end­nu tæt­te­re på nedryk­nings­stre­gen, da FC Vestsjæl­land vandt over FC Nord­s­jæl­land, mens ve­stjy­der­ne selv tab­te til FC Kø­ben­havn.

Der­med er der kun tre po­int mel­lem FCV og EfB, der i vin­ter el­lers så ud til at væ­re for­holds­vis sik­ker på over­le­vel­se og til­lod sig at sæl­ge tre af klub­bens stør­ste pro­fi­ler.

Ud røg top­sco­rer Martin Pu­sic samt Jakob An­ker­sen og Ed­die Go­mes, men det skal dog ik­ke væ­re en und­skyld­ning for, at klub­ben lig­ger i bun­den af Su­per­liga­en.

» Jeg sy­nes, vi fik nog­le dyg­ti­ge spil­le­re til at er­stat­te dem, men det er klart, at der går no­get tid, før de er spil­let ind på hol­det, « si­ger med­lem af EfBs sport­s­li­ge ud­valg Ni­els- Erik Søn­der­gaard.

Me­ner I, at trup­pen er god nok til at over­le­ve den­ne sæ­son?

» Ja, vi me­ner, der er kva­li­tet nok i vo­res trup til at spil­le i Su­per­liga­en. Iso­le­ret set ved at kig­ge på trup­pen har vi en kom­pe­tent trup med dyg­ti­ge spil­le­re. Der­for fø­ler vi, at vi står med go­de kort på hån­den i den si­tu­a­tion, vi står i li­ge nu. «

Har Ni­els Fre­de­rik­sen ( træ­ner for Es­b­jerg, red.) ik­ke få­et nok ud af spil­ler­ma­te­ri­a­let?

» Jo, vi har sta­dig fuld til­tro til bå­de ham og re­sten af træ­ner­sta­ben. Der kom­mer ik­ke plud­se­lig en træ­ner ind ude­fra. Vi skal over­le­ve med de ma­te­ri­a­ler, vi har, « si­ger Ni­elsErik Søn­der­gaard.

Ind­byr­des du­el

Der mang­ler seks run­der af Su­per­liga­en, hvor Es­b­jerg med 28 po­int har tre po­int ned til FC Vestsjæl­land, som be­fin­der sig un­der nedryk­nings­stre­gen. Klub­ber­ne mø­des i næst­sid­ste spil­ler­un­de i Es­b­jerg, hvor det me­get vel kan bli­ve af­gjort, hvem der skal en tur ned i 1. di­vi­sion i næ­ste sæ­son.

Ni­els Fre­de­rik­sen har EfB- le­del­sens ful­de op­bak­ning.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.