’ Til­lyk­ke me

FCM- træ­ner Glen Rid­ders­holm ro­ste si­ne spil­le­re eft er sæ­so­nens 14. hjem­me­sejr kom i hus

BT - - ALKA SUPERLIGA - Jo­han Da­hlin Erik Svi­at­chen­ko Jep­pe Tver­skov Karl- Jo­han Jo­hns­son Jesper Laurid­sen Pa­tri­ck Bang­gaard An­dré Rø­mer Ale­xan­der Fischer Mads Fen­ger Jo­hn­ny Thomsen Tim Sparv Syl­ve­ster Ig­bo­un Jakob Poul­sen Pet­ter An­der­s­son Rilwan Has­san El­mar Bjar­na­son N

MÅL: 1- 0 Pet­ter An­der­s­son ( 20.). 1- 1 Jep­pe Tver­skov ( 29.). 2- 1 Mor­ten Ras­mus­sen ( 55.). 3- 1 Mor­ten Ras­mus­sen ( 57.). 4- 1 Syl­ve­ster Ig­bo­un ( 78.). 4- 2 Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen ( 80.). 5- 2 Mor­ten Ras­mus­sen (( 87.) DOM­MER: Jakob Kehlet 10 TIL­SKU­E­RE: 9.039 på MCH Are­na i Her­ning

OP­STIL­LING: 4- 1- 4- 1

SNIT: 8,4

UD­SKIFT­NIN­GER: Martin Pu­sic ( 4) ind for Erik Svi­at­chen­ko ( 46.). Marcos Ure­na ( 4) ind for Rilwan Has­san ( 64.). Mikkel Du­e­lund ind for An­dré Rø­mer ( 76.). AD­VARS­LER: Pa­tri­ck Bang­gaard ( 29.). An­dré Rø­mer ( 32.). Mikkel Du­e­lund ( 90.)

OP­STIL­LING: 4- 4- 2

SNIT: 2,4

UD­SKIFT­NIN­GER: Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen ( 4) ind for Vik­tor Lund­berg ( 58.). Ada­ma Tam­bou­ra ( 02) ind for Ale­xan­der Fischer ( 68.). Jo­el Al­lans­son ind for El­mar Bjar­na­son ( 78.) AD­VARS­LER: in­gen UD­VIS­NIN­GER: Mikael Is­hak ( 37.). Kasper Fi­sker ( 47.)

Det var en glad Glen Rid­ders­holm, der mød­te si­ne spil­le­re i om­klæd­nings­rum­met eft er FC Midtjyl­lands sejr på 5- 2 over Ran­ders FC.

» Til­lyk­ke med re­kor­den, dren­ge. Så stærkt som I har spil­let i den­ne sæ­son, fortje­ner I at kom­me i hi­sto­ri­ebø­ger­ne, « sag­de FCM- træ­ne­ren og hen­vi­ste til, at hans trop­per i den­ne sæ­sons 14 hjem­me­kam­pe har vun­det li­ge så man­ge gan­ge.

En be­drift in­gen Su­per­liga­hold no­gen­sin­de tid­li­ge­re har præ­ste­ret! ved, at han ik­ke går ind i du­el­ler for at ska­de mod­stan­de­ren, « sag­de Co­lin Todd og til­fø­je­de:

» Selv­om vi gik ind til an­den halv­leg med en spil­ler i un­der­tal, tro­e­de jeg på, at vi kun­ne vin­de. Men da dom­me­ren mis­for­stod fod­bold­spil­lets ånd og vi­ste Fi­sker ud, var jeg godt klar over, at lø­bet var kørt. «

Brent­ford- eff ek­ten

Kasper Fi­sker gav Co­lin Todd ret

» Jeg sy­nes ik­ke, at min ta­ck­ling ( med støv­lek­nop­per­ne i ho­ve­d­et på Syl­ve­ster Ig­bo­un, red.) var til rødt kort. Eft er min me­ning kun­ne dom­me­ren li­ge så godt ha­ve und­ladt at døm­me an­det end fris­park, « sag­de Kasper Fi­sker.

Fuldt fortjent blev Mor­ten Ras­mus­sen af til­sku­er­ne på MCH Are­na i Her­ning kå­ret som ’ kam­pens bed­ste spil­ler’.

Med tre fuld­træff ere er FCM- an­gri­be­ren nu pla­ce­ret som num­mer tre på Superligaens top­sco­rer­li­ste.

» Jeg er glad for, at jeg fi k chan­cen fra start i ste­det for Martin Pu­sic. Men in­gen får mig til at si­ge, at plad­sen i front nu er min. Hidtil i den­ne sæ­son har Glen Rid­ders­holms dis­po­si­tio­ner væ­ret upå­kla­ge­li­ge. En træ­ner der står bag et hold med 14 sej­re i li­ge så man­ge hjem­me­kam­pe, har na­tur­lig­vis ret, « sag­de Mor­ten Ras­mus­sen.

Øko­no­misk teg­ner si­tu­a­tio­nen me­re og me­re lys for FC Midtjyl­land, der så sent som i fe­bru­ar off ent­lig­gjor­de et un­der­skud på 28,6 mio. kro­ner.

Det skyl­des ik­ke mindst, at FCM- eje­ren Mat­t­hew Ben­hams en­gel­ske hold, Brent­ford FC, er på vej til at ryk­ke op i Pre­mi­er Le­ague og der­med ind­kas­se­re en bonus på op mod en mil­li­ard dan­ske kro­ner.

» Det er ik­ke no­get, jeg har talt med Mat­t­hew om end­nu. Men det er ind­ly­sen­de, at når det er den sam­me mand, der be­ta­ler for beg­ge klub­ber, så har det en po­si­tiv eff ekt. Ek­sem­pel­vis får vi mu­lig­he­den for at ryk­ke hur­ti­ge­re på de ting vi ger­ne vil fremad­ret­tet, « sag­de FC Midtjyl­lands be­sty­rel­ses­for­mand Ras­mus An­ker­sen.

MED SEJ­REN

over Ran­ders FC har FC Midtjyl­land nu Su­per­liga­re­kor­den med fl est sej­re ( 14) i træk på hjem­me­ba­ne.

AN­DRE SU­PER­LIGA- RE­KOR­DER FLEST SEJ­RE I TRÆK ( HJEM­ME/ UDE):

Brønd­by ( i alt: 12)

FLEST KAM­PE I TRÆK ( HJEM­ME/ UDE) UDEN NE­DER­LAG:

Brønd­by ( i alt: 31)

FLEST NE­DER­LAG I TRÆK ( HJEM­ME/ UDE):

Lyng­by ( i alt: 12)

FLEST HJEM­ME­KAM­PE I TRÆK UDEN SEJ­RE:

Lyng­by ( i alt 19)

TIRS­DAG 5. MAJ 2015

FC Midtjyl­land

FLEST NE­DER­LAG I TRÆK PÅ HJEM­ME­BA­NE:

AB og Sil­ke­borg ( i alt: 9)

HVAD BE­TY­DER DET FOR FCM, AT DE ER SU­VERÆ­NE PÅ HJEM­ME­BA­NE?

Hjem­me­ba­ner

.

Ran­ders FC

er som re­gel go­de ba­ner, for det er oft est der, man vin­der fl est fod­bold­kam­pe. Men det er in­gen selv­føl­ge. Hjem­me­ba­nen kan og­så bli­ve der, hvor klub­ber­ne mø­der de­res eg­ne stør­ste kri­tik­ke­re, hvil­ket fl ere Brønd­by­spil­le­re har for­talt om eft er de sæ­so­ner, hvor de­res re­sul­ta­ter ude­blev. Glen Rid­ders­holm har tid­li­ge­re op­for­dret midtjy­der­ne til at kom­me på sta­dion, og mod Ran­ders gav hans spil­le­re for 14. gang en rig­tig god grund til at kom­me der igen. På den må­de får hjem­me­sej­re en selv­for­stær­ken­de eff ekt. Jo fl ere sej­re, de­sto fl ere og gla­de­re til­hæn­ge­re. Og jo fl ere gla­de til­hæn­ge­re, de­sto tryg­ge­re spil­le­re. Ja, det er skam en be­ty dnings­fuld re­kord, FCM har sat. Og så er po­ten­ti­a­let end­da langt fra op­fyldt. Med et snit på 7.000 er der plads til yder­li­ge­re 3.000.

FC Midtjyl­lands Mor­ten Ras­mus­sen score­de hat­tri­ck, da Ran­ders FC blev be­sej­ret 5- 2.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.