DEN GAM­LE DAM Gi­an­lu­i­gi Buf­fon

For 12 år si­den stod et un­der­tip­pet Ju­ven­tus- mand­skab over for mæg­ti­ge Re­al Madrid. Nu mø­des de igen i Cham­pions Le­agu­es se­mi­fi­na­ler med Re­al som fa­vo­rit

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2014/ 15 -

CHAM­PIONS LE­AGUE, SE­MI­FI­NA­LE om i den ita­li­en­ske ring lig­ger sto­re klub­ber som Milan, In­ter og Na­po­li. En­ten ramt af kno­ck­out el­ler jag­ten­de skyg­ger - nu­vel Na­po­li har som Ju­ven­tus væ­ret ramt af øko­no­misk derou­te og nedryk­ning, men har stæ­digt ar­bej­det sig op igen og er sta­dig at fin­de i Eu­ro­pa Le­agu­es se­mi­fi­na­ler.

Men Ju­ven­tus stik­ker ud. På sin vis over­ra­sken­de, ef­ter suc­ce­stræ­ner og klu­bi­kon An­to­nio Con­te trak sig sid­ste som­mer på den før­ste træ­nings­dag frem mod den kom­men­de sæ­son og over­tog op­ga­ven som ita­li­ensk land­stræ­ner. Ind kom Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri som det uven­te­de valg. Al­le­gri hav­de ik­ke haft held til at få AC Milan på ret kurs, men blev smidt på porten. Han hav­de til­med hå­net Ju­ven­tus ved fle­re lej­lig­he­der, og nu skul­le ri­val- træ­ne­ren alt­så fø­re Ju­ven­tus vi­de­re?

Mødt med æg og spyt­k­lat­ter

Al­le­gri blev mødt med æg, stenkast, spyt­k­lat­ter og ban­de­ord en mas­se på sin før­ste ar­bejds­dag. Ham skul­le til­hæn­ger­ne ik­ke ny­de no­get af.

Men her et lil­le års tid se­ne­re har Al­le­gri og hans mand­skab mod­be­vist kri­tik­ken. Ik­ke blot gjor­de han Ju­ve­nytus til me­ster, men han har og­så sat hol­det på dør­tær­s­k­len til fi­na­len.

Så snart Se­rie A- tit­len var i hus, røg klub­præ­si­dent An­drea Ag­nel­li til ta­ster­ne med føl­gen­de twe­et.

» At over­ta­ge det­te hold midt i juli og fø­re det til tit­len, kræ­ver nos­ser. Tak ’ Max’. «

» Det hav­de vi ik­ke fo­re­stil­let os. Vi er sta­dig med på al­le fron­ter, mester­skab, po­kal­fi­na­le og Cham­pions Le­ague. Det hav­de in­gen reg­net med, « si­ger klub­bens ve­te­ran­må­l­mand Gi­an­lu­i­gi Buf­fon.

» Al­le­gri har over­ra­sket de fle­ste. Selv for en ru­ti­ne­ret spil­ler som jeg er hans til­gang til mand­skabs­be­hand­ling og tak­tik kom­met bag på mig, « si­ger han til Foot­ball Fo­cus.

» At vi står så tæt på fi­na­len er mær­ke­ligt for mig. Jeg har vun­det stort set alt, men al­drig den tur­ne­ring. De tre an­dre hold er for­an os, men vi har et stærkt kol­lek­tiv og en sult ef­ter at vin­de, som in­gen hav­de reg­net med. «

Som al­le sto­re ita­li­en­ske træ­ne­re kan Al­le­gri sin tak­tik til fin­ger­spid­ser­ne, men han har i for­hold til ti­den i Milan og In­ter ud­vist en ny prag­ma­tisk si­de og shop­pet rundt mel­lem for­skel­li­ge for­ma­tio­ner på be­kost­ning af fa­vo­rit­ten 4- 3- 1- 2.

Og det er den prag­ma­tis­me, der har gi­vet ’ den gam­le da­me’ et co­me­ba­ck på dan­se­gul­vet og gør, at hun ik­ke er uden vin­der­chan­ce.

TIRS­DAG 5. MAJ 2015

ssf@ spor­ten. dk Ju­ven­tus og Re­al Madrid mød­tes se­ne­st i en CL- se­mi­fi­na­le i 2003. Ju­ven­tus var un­der­tip­pet, men over­ra­ske­de og gik vi­de­re til fi­na­len på be­kost­ning af de vold­somt hy­pe­de ’ Ga­la­cti­cos. Ak­ku­rat som nu. Re­al Madrid er stor­fa­vo­rit, men Ju­ven­tus har et sam­men­tøm­ret klas­se­mand­skab - ak­ku­rat som ’ Class of 2003’, der le­ve­re­de to af CL- hi­sto­ri­ens mest min­de­vær­di­ge se­mi­fi­na­ler med en sam­let Ju­ven­tus- sejr på 4- 3 Han står der sta­dig den nu 37- åri­ge må­l­mand med 147 land­skam­pe. Of­te hyl­det som brut­to­ty­pen på den mo­der­ne må­l­mand - at­le­tisk og med stær­ke re­flek­ser - men har haft en uhel­dig ev­ne til at hav­ne i over­skrif­ter­ne af min­dre flat­te­ren­de år­sa­ger. Trø­je­valg med re­fe­ren­cer til neo- na­zis­me og t- shir­ts med fa­sci­sti­ske slo­gans samt be­skyld­nin­ger om mat­ch­fixing er blot nog­le af dem. En af sin ge­ne­ra­tions bed­ste for­svars­spil­le­re be­væ­gen­de sig i græn­se­fel­tet mel­lem hård hund og brutal. Ef­ter knap 10 år for Ju­ven­tus end­te kar­ri­e­ren ef­ter­føl­gen­de hos Ra­ven­na, hvor han blev te­stet po­si­tiv for brug af ko­kain. I dag 41 år og træ­ner for Se­rie B hol­det Lat­i­na. Hav­de sin ska­der at slås med i kar­ri­e­rens løb, men til­skri­ves al­li­ge­vel en plads i Kro­a­tiens gyld­ne ge­ne­ra­tion. En no- non­sen­ses stop­per, men med go­de ev­ner på bol­den. Var af fle­re om­gan­ge pla­get af ryg og an­kel­ska­der og en mystisk bak­te­ri­e­in­fek­tion holdt ham ude af spil­let i 16 må­ne­der. Da han som 30 år til­ba­ge i Ha­j­duk Split indstil­le­de kar­ri­e­ren var det med tå­rer i øj­ne­ne. Har ef­ter­føl­gen­de uden held for­søgt sig som træ­ner. Den hård­ta­ck­len­de ele­gan­ti­er fra Na­po­li er 48 år og ef­ter endt kar­ri­e­re har han fun­ge­ret som træ­ner på for­skel­li­ge ni­veau­er på de ita­li­en­ske ung­doms­hold uden for al­vor at ska­be sig et træ­ner­navn på stør­rel­se med de fod­af­tryk hans ak­ti­ve tid ef­ter­lod sig. Haft kor­te op­hold som ch­eftræ­ner for Ju­ven­tus og Samp­do­ria, men er pt. uden træ­nerjob. En af klub­bens stør­ste spil­le­re no­gen­sin­de, så da han ef­ter 13 års tro tje­ne­ste for­lod Ju­ven­tus i 2004 var det med et på gen­syn. Min­dre træ­nerjobs fulg­te, før Ju­ven­tus hen­te­de Lec­ce- fød­te Con­te ’ hjem’, og han svig­te­de ik­ke, men be­tal­te til­ba­ge med tre mester­ska­ber. En rets­sag om mat­ch­fixing ka­ster en skyg­ge over hans tid i Ju­ven­tus som træ­ner. En pas­sio­ne­ret tak­ti­ker, men me­tal­træt­he­den ind­fandt sig, og han ef­ter­lod klub­ben i ka­os ved at tak­ke ja til land­stræ­nerjob­bet ef­ter et skuf­fen­de ita­li­ensk VM som­me­ren 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.