’’

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2014/ 15 - Gi­an­lu­i­gi Buf­fon

Al­le­gri har over­ra­sket de fle­ste. Selv for en ru­ti­ne­ret spil­ler som jeg er hans til­gang til mand­skabs­be­hand­ling og tak­tik kom­met bag på mig

Må­lt på vær­di­en af trup­pen, de kom­merci­el­le ener­gi­er og glo­balt brand er Re­al Madrid sam­men med ær­ke­ri­va­len FC Bar­ce­lo­na og fod­bol­dens ty­ske kraft­cen­ter FC Bay­ern i en ka­te­go­ri for sig.

Det sam­men­holdt med, at ita­li­ensk fod­bold grad­vist er de­va­lu­e­ret si­den 90er­nes sto­re eu­ro­pæ­i­ske do­mi­nans, sæt­ter Ju­ven­tus ind i en kon­tekst som un­der­hund. Men det vil væ­re en gra­ve­ren­de fejl at slet­te Tor­i­nos ’ gam­le da­me’ fra bal­kor­tet, for Ju­ven­tus be­gyn­der stil­le og ro­ligt at ar­bej­de sig frem i fel­tet igen.

Do­mi­nan­sen i Se­rie A er to­tal. Ju­ven­tus er ny­bagt me­ster, og rundt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.