MES CO­ME­BA­CK Ales­san­dro Bi­rin­del­li Lil­li­an Thu­ram

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - Fo­to: Reu­ters, AFP, EPA, Action Ima­ges

TIRS­DAG 5. MAJ 2015

Selv for et da­ta og ana­ly­se- fa­sci­ne­ret fod­bold­land som Ita­li­en var Ned­ved no­get ud­over det sæd­van­li­ge. Måt­te ha­ve be­sked på at stop­pe sin lø­be­træ­ning, for­di tjek­ken blev ved til blo­det løb ud af næ­sen. For­lod ’ Juve’ i 2009 med hen­blik på at fin­de en ny klub, men kun­ne ik­ke se sig selv spil­le for an­dre klub­ber og stop­pe­de kar­ri­e­ren. 42- åri­ge Ned­ved med de be­røm­te lok­ker har væ­ret brugt som mo­del for Ar­ma­ni, lø­ber ma­ra­ton og sid­der i be­sty­rel­sen hos Ju­ven­tus. Clas­sy til fin­ger­spid­ser­ne og den spil­ler med flest land­skam­pe for Frank­rig. Den po­li­tisk ak­ti­ve Thu­ram er am­bas­sa­dør for UNICEF og en stor stem­me i den fran­ske de­bat om ho­mo­seksu­el­les ret­tig­he­der. Var selv igen­nem en us­køn skils­mis­se fra en tv- ken­dis, der var godt stof i uge­bla­de­ne. Wing­ba­ck­en er nu 40 år og nå­e­de 11 sæ­so­ner for Ju­ven­tus. En ty­pe der fun­ge­re­de bedst ved at spil­le kon­ti­nu­er­ligt, og da Clau­dio Ra­ni­e­ri kom til med sit in­si­ste­ren­de ro­ta­tions­sy­stem fik han nok og for­lod Ju­ven­tus. Stop­pe­de som ak­tiv for fem år si­den og har tu­ret rundt i min­dre træ­nerjobs ekso­ti­ske ste­der som Zam­bia og Ru­mæ­ni­en. Wing­ba­ck­en slut­te­de syv års tje­ne­ste i den ze­bra­stri­be­de trø­je af i 2007 ved at skif­te til Bar­ce­lo­na. men blot for et par år, så vend­te han til­ba­ge til Se­rie A og Milan. Ita­li­e­ne­rens fejl­pro­cent var for høj for Bar­ce­lo­na, hvil­ket ko­ste­de spa­ni­er­ne li­vet i en se­mi­fi­na­le­kamp i CL mod Man­che­ster Uni­ted. I dag æres­præ­si­dent for barn­dom­s­klub­ben Co­mo, og den dyg­ti­ge for­svars­spil­ler med 98 ita­li­en­ske land­skam­pe har for­søgt sig som ch­eftræ­ner i den næst­bed­ste schweizi­ske liga. En af Ita­li­ens bed­ste of­fen­siv­spil­le­re no­gen­sin­de og et langt og lyk­ke­ligt æg­te­skab med Ju­ven­tus. Da al­de­ren omsi­der ind­hen­te­de ham på hø­je­ste ni­veau, næg­te­de han at gi­ve op og drog på even­tyr i au­stralsk fod­bold, og er nu hos in­di­ske Del­hi Dy­na­mos som 40- årig. Stor mu­si­kel­sker og har gæ­ste­o­p­t­rå­dt til en Rol­ling Sto­nes- kon­cert. Den 37- åri­ge fransk­mand med de ar­gen­tin­ske rød­der er til­ba­ge i Ju­ven­tus ef­ter ad­skil­li­ge år som ’ jour­ney­man’. Kraft­ful­de ’ Treze­gol’ for­lod Ju­ven­tus ef­ter ti sæ­so­ner og over 150 mål på en bum­let rej­se, der tog ham til klub­ber som Hercu­les, Ba­niy­as, Ri­ver Pla­te, Newell’s Old Boy’s og in­di­ske Pu­ne. Lands­holdskar­ri­e­ren end­te brat ef­ter han røg i unå­de hos da­væ­ren­de og kon­tro­ver­si­el­le land­stræ­ner Do­me­nech. Nu i læ­re i Ju­ven­tus træ­ner­team.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.