Ny bli­ver det al­vor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PÅ FOR­HÅND VIL­LE de dan­ske spil­le­re og land­stræ­ner Jan­ne Karls­son med glæ­de ha­ve solgt de før­ste to VM- kam­pe for ét po­int. Hån­den på hjer­tet: Hvem hav­de tro­et, at det af­bud­s­ram­te dan­ske hold uden spil­le­re fra NHL kun­ne ta­ge po­int fra så sto­re ho­ck­ey­na­tio­ner som Slovaki­et og Fin­land.

Der­for har Dan­mark få­et en start, der er me­re end god­kendt, in­den VM- al­voren be­gyn­der. For det er først nu, det bli­ver al­vor­ligt, selv om der er gå­et et par fy­sisk hår­de kam­pe for­ud.

Den før­ste af tre nøg­le­kam­pe, der af­gør, om Dan­mark og­så har et hold i ver­den­se­li­ten næ­ste sæ­son, er mod Hvi­derusland i dag kl. 16.15. De sid­ste to er mod Nor­ge på lør­dag og Slove­ni­en på man­dag.

Jeg ved godt, at der er et par kam­pe ind imel­lem ( mod Rusland og USA). Men lad os væ­re re­a­li­sti­ske. Det er ik­ke dér, Dan­mark skal hen­te po­in­te­ne. EF­TER DE OP­S­LI­DEN­DE kam­pe mod Slovaki­et og Fin­land kom gårs­da­gens hvi­le­dag som sendt fra him­len.

Dan­mark har spil­let med et ar­bejds­ra­se­ri, en of­fer­vil­je og en moral, man sjæl­dent har set ma­ge til.

Unik­ke må­l­mand­s­præ­sta­tio­ner af Pa­tri­ck Gal­braith og Se­ba­sti­an Da­hm står øverst på min li­ste. Gal­brait­hs kamp mod Slovaki­et og Da­hms ar­ti­ste­ri mod Fin­lands ver­dens­stjer­ner var af hø­je­ste ka­rat.

En tan­ke slog mig eft er kam­pen mod Slovaki­et: Hav­de Jan­ne Karls­son over­ve­jet at sæt­te Se­ba­sti­an Da­hm ind på straff esla­ge­ne? Han er spe­ci­a­list på det felt, Rø­d­ov­re- ke­e­pe­ren.

» Et hy­po­te­tisk spørgs­mål. Men nej. Ik­ke som Pa­tri­ck spil­le­de i den kamp, « ly­der land­stræ­ne­rens svar.

For­svars­spil­let har væ­ret so­lidt med Oli­ver Laurid­sen, Da­ni­el Nielsen og Jesper B. Jensen som de mest mar­kan­te ba­ck­er i BTs op­tik.

Pro­ble­mer er an­gre­bet. Kun kæ­den med Juli­an Jakob­sen, Mor­ten Mad­sen og Ni­chlas Hardt er god­kendt. Jesper ’ Zla­tan’ Jensen, Pa­tri­ck Bjor­k­strand og Fre­de­rik Storm skyl­der sta­dig og kan pas­sen­de be­ta­le af mod hvi­derus­ser­ne. OF­FEN­SI­VEN SKAL VÆ­RE bed­re, hvis Dan­mark skal over­le­ve den 13. sæ­son. Der skal sky­des me­re – 35 skud på 125 mi­nut­ter er for lidt.

Ostra­va er et livs­far­ligt VM for Dan­mark, og jeg bli­ver ik­ke over­ra­sket, hvis lands­hol­dets skæb­ne bli­ver af­gjort med ét mål i den sid­ste kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.