USA vandt pre­sti­ge­brag over Rusland

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EF­FEK­TIV UNG­DOM Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

To ho­ck­ey­na­tio­ner med en lang dra­ma­tisk hi­sto­rie med po­li­ti­ske un­der­to­ner ram­le­de i går sam­men i VMs stør­ste brag i Ostra­va.

Et nyt ’ Mira­c­le on Ice’, som da USAs col­le­ged­ren­ge slog den uover­vin­de­li­ge ’ Big Red Ma­chine’ fra det da­væ­ren­de Sov­je­tu­ni­o­nen i OL i La­ke Pla­cid for 35 år si­den, var det langt­fra.

Be­tyd­nin­gen af USAs 4- 2- sejr over Ruslands su­per­stjer­ner i en ind­le­den­de pul­je kan højst bli­ve til en yd­myg VM- pa­ren­tes. Men pre­sti­gen i sej­ren var stor.

Rus­ser­ne hav­de mest spil, men det un­ge ame­ri­kan­ske hold med fl ere col­le­ge­spil­le­re var skar­pe­st og mest eff ek­tivt .

USA har haft stor suc­ces med at slu­se un­ge spil­le­re ind i VM, og el­le­ve i Ostra­va er rook­i­es i IIHF- sam­men­hæng.

In­den Dan­marks kam­pe mod gi­gan­ter­ne USA og Rusland er der li­ge en hurd­le, som er nok så vig­tig set med dan­ske bril­ler. Da­gens nøg­le­kamp mod Hvi­derusland .

Sty rket hvi­derus­se­re

Hvi­derus­ser­ne er i Ostra­va med et helt an­det og klart bed­re hold end dét, der var i Dan­mark i sid­ste må­ned, og er i BTs øj­ne fa­vo­rit­ter.

» De har gjort det godt ( 4- 2 over Slove­ni­en og 1- 2 eft er over­tid mod Slovaki­et, red.). De spil­ler med tyng­de og in­ten­si­tet og har en god må­l­mand ( Ke­vin La­lan­de fra CSKA Moskva, red.). Men det har vi jo og­så, « si­ger land­stræ­ner Jan­ne Karls­son.

Om det er Pa­tri­ck Gal­braith el­ler Se­ba­sti­an Da­hm, der får for­nø­jel­sen mod hvi­derus­ser­ne er ik­ke off ent­lig­gjort, men BT gæt­ter på at det bli­ver Pa­tri­ck Gal­braith.

Og så er det Se­ba­sti­an Da­hms tur da­gen der­på mod Rusland.

Der var fle­re sam­men­stød mel­lem de ame­ri­kan­ske og de rus­si­ske spil­le­re, da de to na­tio­ner i går spil­le­de om bå­de po­int og pre­sti­ge den ind­le­den­de pul­je ved VM i Tjek­ki­et. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.