SVIN­GER ØK­SEN

Sel­ska­bet bag Lyng­by Bold­klub har fy­ret ch­eftræ­ne­ren ef­ter en ka­ta­stro­festart på for­å­ret. Sam­ti­dig be­skyl­der eje­ren den tid­li­ge­re le­del­se for øko­no­misk morads

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRÆ­NER­FY­RING Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Ef­ter tre po­int i ti kam­pe og en plads langt fra op­ryk­ning til Su­per­liga­en har Lyng­bys le­del­se fy­ret klub­bens træ­ner­team. Be­ske­den kom i går i en pres­se­med­del­el­se, hvor to­nen var usæd­van­lig hård, kon­tant og uden om­s­vøb.

Ik­ke så me­get som et tak for ind­sat­sen fik ch­eftræ­ner Ja­ck Ma­j­gaard med på vej­en. Han har el­lers væ­ret en del af klub­ben i man­ge år og i fle­re om­gan­ge.

» Vi må kon­sta­te­re, at for­å­ret har væ­ret en ka­ta­stro­fe rent sport­s­ligt, og vi har ta­get kon­se­kven­sen af det­te i dag ( i går, red.), hvor vi har sagt far­vel til bå­de vo­res ch­eftræ­ner og as­si­stent­træ­ner. Vi må kon­sta­te­re, at de ik­ke har le­ve­ret re­sul­ta­ter over­ho­ve­det, si­den vi over­tog klub­ben – det er stærkt skuf­fen­de og helt uac­cep­ta­belt, « skri­ver le­del­sen.

Hel­lerup Fi­nans A/ S med ejer Tor­ben Jensen i spid­sen over­tog i de­cem­ber sid­ste år ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i klub­ben. Det ske­te ef­ter en sag, hvor den op­rin­de­li­ge stor­in­ve­stor tru­e­de med at træk­ke sig fra en mil­li­o­naf­ta­le med Lyng­by BK, hvis den tid­li­ge­re le­del­se ik­ke for­lod klub­ben. le­del­se an­gi­ve­ligt hå­ne­de tre af hans an­sat­te, for­di de ik­ke vil­le med på en af by­ens strip­klub­ber.

Sa­gen skab­te stor bal­la­de og end­te med, at for­man­den Chri­sti­an Hill- Mad­sen og re­sten af le­del­sen trak sig og solg­te de­res ak­tier.

I ste­det sat­te Tor­ben Jensen sig som ny for­mand i klub­bens pro­fes­sio­nel­le af­de­ling og var selv med til at for­læn­ge ch­eftræ­ne­rens kon­trakt for nog­le må­ne­der si­den. En be­slut­ning, der blev truf­fet pga. dår­lig vej­led­ning, lød det i med­del­el­sen i går. Over­for BT er­ken­der Tor­ben Jensen dog, at han selv har et an­svar.

» Selv­føl­ge­lig har vi et an­svar. Må­ske ik­ke for at det er gå­et ned ad bak­ke, men et an­svar for at ha­ve lyt­tet til nog­le for­ker­te, « si­ger han.

I ste­det bli­ver den tid­li­ge­re an­gri­ber Sø­ren Her­man­sen mid­ler­ti­dig ch­eftræ­ner i klub­ben.

Rod i reg­ska­ber­ne

Men det er ik­ke kun Ja­ck Ma­j­gaard, der får kni­ven af Tor­ben Jensen og Hel­lerup Fi­nans. Så­le­des an­kla­ges den tid­li­ge­re le­del­se for rod i regn­ska­ber­ne.

» Skid­tet var gå­et kon­kurs, hvis vi ik­ke hav­de be­talt løn­nin­ger til den 1 ef­ter 31. de­cem­ber, « si­ger Tor­ben Jensen.

Men kom­mer det bag på dig, hvor­dan øko­no­mi­en så ud? I har vel vidst, hvad I in­ve­ste­re­de i – in­den den fa­ta­le tur til Madrid?

» Når man sid­der ude­fra og ser ind, har du et bil­le­de, og når du er in­de og kig­ger ud, får du som re­gel et an­det bil­le­de. Så det var ik­ke en over­ra­skel­se, men der­for var det iri­te­ren­de al­li­ge­vel. Men det lå i kor­te­ne. «

Men I la­ver en af­ta­le om at in­ve­ste­re seks mil­li­o­ner i Lyng­by før Madrid- tu­ren. Vid­ste du vir­ke­lig ik­ke, at der var usik­ker­hed med øko­no­mi­en på det tids­punkt?

» Nej, der vid­ste jeg kun, at de vil­le gå kon­kurs, hvis der ik­ke kom løn. Der lå så en plan for, hvad de vil­le, men den kun­ne le­del­sen ik­ke ef­fek­tu­e­re, « si­ger Tor­ben Jensen.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra Lyng­bys tid­li­ge­re be­sty­rel­sens­for­mand, Chri­sti­an Hil­lMad­sen. Men han øn­ske­de ik­ke at del­ta­ge i den­ne ar­ti­kel.

Lyng­by over­vin­tre­de på før­ste­plad­sen i den næst­bed­ste ræk­ke, men et ka­ta­stro­falt for­år har be­ty­det, at klub­ben nu blot lig­ger num­mer fi­re med he­le 12 po­int op til AGF og den an­den­plads, der gi­ver op­ryk­ning til Su­per­liga­en. Der­for har klub­ben nu valgt at fy­re bå­de ch­eftræ­ne­ren og as­si­stent­træ­ne­ren. Fo­to: Sø­ren Bid­trup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.