HA­RI KLAR MED DYNAMITTEN 17- åri­ge Kri­stof­fer Ha­ri er til­ba­ge i en ny og for­bed­ret ver­sion. Det un­ge sprin­ter­ta­lent er klar til at ja­ge nye re­kor­der og me­dal­jer. Han er helt oven­på igen ef­ter de rygs­mer­ter, som øde­lag­de det me­ste af sid­ste sæ­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LØB, HA­RI, LØB! Flem­m­ing Brandt flb@ spor­ten. dk Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

TIRS­DAG 5. MAJ 2015

Ni lan­ge må­ne­der. På nær nog­le få da­ge er det ni må­ne­der si­den, at Kri­stof­fer Ha­ri sidst var i il­den, når han søn­dag 17. maj igen stil­ler til start på kunst­stof­fet.

Ha­ris sid­ste start var fi­na­len ved ung­doms- OL i Ki­na, hvor han trods smer­ter i den ryg, som hav­de pla­get ham gen­nem det me­ste af sæ­so­nen, sta­dig løb en god­kendt fem­te­plads i ti­den 10,80.

I mel­lem­ti­den har Ha­ri skif­tet til­ba­ge til Hvi­d­ov­re fra den kø­ben­havn­ske stor­klub Spar­ta, og det skif­te pas­ser Ha­ri og hans far Ste­fan helt per­fekt.

» Vi er til­ba­ge, der hvor vi bli­ver respek­te­ret. Kri­stof­fer har det fint, han be­fin­der sig i det rig­ti­ge mil­jø, der hvor han star­te­de med at­le­tik­ken, « fast­slår Ste­fan Ha­ri og af­vi­ser at gå yder­li­ge­re ned i de­talj­en om­kring, hvad der gik galt i Spar­ta.

Der er sagt, hvad der skal si­ges i den sag. Nu gæl­der det den nye sæ­son, der ger­ne skal kul­mi­ne­re med en top­pla­ce­ring ved ju­ni­or- EM, som af­vik­les midt i juli i den sven­ske by Eskilstu­na.

Ha­ri fra­valg­te åb­nings­stæv­net i Tår­n­by i we­e­ken­den. I ste­det for går Ha­ri for før­ste gang ned i startblok­ke­ne ved 1. run­de i Dan­mark­s­tur­ne­rin­gen, som af­vik­les i Es­b­jerg 17. maj.

» Tår­n­by var alt for tid­ligt, og Kri­stof­fer var lidt for­kø­let. Vi vil ha­ve ham 100 pro­cent klar, « fast­slår Ste­fan Ha­ri.

Si­den sid­ste ef­ter­år er der ar­bej­det hårdt i træ­nings­hal­len for at få styr­ket de sva­ge punk­ter i den un­ge sprin­ters fy­sik, så han und­går en gen­ta­gel­se af sid­ste års pro­ble­mer. Og Ste­fan Ha­ri er vold­somt godt til­freds med den ud­vik­ling, som han har gu­i­det sin søn igen­nem.

» Det går helt fan­ta­stisk. Kri­stof­fer er sund og rask, og vi har sto­re for­vent­nin­ger til sæ­so­nen. Vi har fun­det de sva­ge punk­ter og byg­get på i for­hold til hof­te og bag­lår. Han er ble­vet stær­ke­re, og jeg me­get til­freds med for­men og hans fy­si­ske ud­se­en­de, « fast­slår Ste­fan Ha­ri, som dog ik­ke vil gi­ve et bud på, hvor hur­tigt søn­nen lø­ber, når han sæ­son­de­bu­te­rer.

» Jeg har nog­le idéer, men dem hol­der jeg for mig selv, « si­ger den ru­ti­ne­re­de træ­ner, som ik­ke vil læg­ge yder­li­ge­re pres på sin søn.

Spæn­den­de du­el

Ju­ni­or- EM er sæ­so­nens sto­re mål, men Ste­fan Ha­ri vil ik­ke love en dansk me­dal­je på 100 me­ter.

» Det er Kri­stof­fers før­ste år som ju­ni­or, så der er en del, som er et år æl­dre end ham. Der­for har jeg in­gen for­vent­nin­ger om me­dal­jer. Det vig­ti­ge er, at Kri­stof­fer hol­der sig ska­des­fri, så kom­mer ti­der­ne og re­sul­ta­ter­ne au­to­ma­tisk. «

Et hur­tigt blik på sid­ste års sta­ti­stik vi­ser dog, at der kun er en eu­ro­pæ­er, bri­ten Ojie Edo­burun, der har lø­bet væ­sent­lig hur­ti­ge­re end Ha­ri. Edo­burun, som fyl­der 19 i år, blev sid­ste år no­te­ret for im­po­ne­ren­de 10,16.

Her­hjem­me er der lagt op til nog­le du­el­ler med et an­det stort ta­lent, Ski­ve- sprin­te­r­en Mor­ten D. Mad­sen, som lør­dag blev no­te­ret for 10,46 i sin sæ­son­de­but.

» Al­le prø­ver nu at ar­ran­ge­re, at de to skal lø­be mod hin­an­den. Det kom­mer til at ske, når de beg­ge to er klar. Men man skal hu­ske, at det er to un­ge krop­pe, der bli­ve pres­set til det yder­ste, så der er ri­si­ko, for at en af dem går i styk­ker. «

Hvis in­gen de to stor­ta­len­ter mel­der af­bud, står de over­for hin­an­den i Es­b­jerg 17. maj. Her har Mor­ten D. Mad­sen meldt sin an­komst, når han re­præ­sen­te­rer sin klub, Ski­ve AM, i Dan­mark­s­tur­ne­rin­gen.

Kri­stof­fer Ha­ri er en­de­lig klar igen ef­ter et lan­va­rigt ska­des­for­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.