WIL­DERS TIL FOL­KE­MØ­DE

Da Ge­ert Wil­ders tal­te i Dal­las, dræb­te ame­ri­kansk po­li­ti to at­ten­tat­mænd. Nu er han in­vi­te­ret til Fol­ke­mø­det på Born­holm

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

TER­ROR- FRYGT

En af Born­holms sto­re år­li­ge be­gi­ven­he­der - Fol­ke­mø­det i Al­lin­ge - får be­søg af en yderst kon­tro­ver­si­el fi gur til som­mer.

Det sker i skik­kel­se af den hol­land­ske po­li­ti­ker og is­lam­kri­ti­ker, Ge­ert Wil­ders.

Ved Fol­ke­mø­det 13. ju­ni skal hol­læn­de­ren del­ta­ge i en de­bat med jour­na­li­sten Flem­m­ing Ro­se fra Jyl­landsPo­sten, avi­sen bag de om­dis­ku­te­re­de Muham­med- teg­nin­ger fra 2005.

I we­e­ken­den tal­te Ge­ert Wil­ders ved et ar­ran­ge­ment i et kul­tur­cen­ter i Dal­las, Te­xas, der vi­ste en ud­stil­ling om Muham­med- teg­nin­ger­ne. Her åb­ne­de to ukend­te ger­nings­mænd ild mod en sik­ker­heds­vagt. De blev dræbt af po­li­ti­et, og Ge­ert Wil­ders nå­e­de an­gi­ve­ligt at for­la­de byg­nin­gen, in­den der blev skudt.

Har ik­ke fortr­udt

Fol­ke­mø­det i Al­lin­ge er en år­lig po­li­tisk be­gi­ven­hed på Born­holm. For­må­let er at sam­le al­le per­so­ner og or­ga­ni­sa­tio­ner med in­ter­es­se for de­mo­kra­ti - uan­set par­ti­far­ve.

Det er Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet, der har in­vi­te­ret Ge­ert Wil­ders til de­bat­ten, og we­e­ken­dens an­greb i Dal­las får ik­ke sel­ska­bets for­mand, Ka­tri­ne Win­kel Holm, til at for­try­de, at man har ind­budt den kon­tro­ver­si­el­le po­li­ti­ker:

Har clea­ret med PET

» Vi sy­nes, at han er en vig­tig stem­me i de­bat­ten om yt­rings­fri­he­den, og vi in­vi­te­re­de ham for fl ere må­ne­der si­den. Han er ik­ke ble­vet min­dre vig­tig, eft er det der ske­te i Te­xas i we­e­ken­den. Det, at han er død­stru­et og har nog­le mar­kan­te hold­nin­ger, gør, at han er in­ter­es­sant og ind­går i de­bat­ten om yt­rings­fri­hed, « si­ger Ka­tri­ne Win­kel Holm.

Har we­e­ken­dens hæn­del­se i Te­xas æn­dret på je­res hold- ning til at afh ol­de den her de­bat?

» Kun på den må­de, at vi sy­nes, at det er end­nu vig­ti­ge­re end før, at Ge­ert Wil­ders kom­mer, « si­ger Ka­tri­ne Win­kel Holm.

Hvor­dan har I tænkt sik­ker­he­den ind eft er we­e­ken­dens hæn­del­ser i Dal­las?

» Det har vi he­le ti­den tænkt på, og det er clea­ret med PET. Vi la­ver ik­ke så­dan et ar­ran­ge­ment, uden vi har kon­takt med PET. Vi lyt­ter na­tur­lig­vis til råd fra dem, og vi fø­ler al­tid, at vi er i tryg­ge hæn­der, når PET er in­vol­ve­ret i sik­ker­he­den, « si­ger Ka­tri­ne Win­kel Holm. » Der er in­gen tvivl om, at der bli­ver ta­le om et væ­sent­ligt for­hø­jet sik­ker­heds­ap­pa­ra­tur, der skal sæt­tes i sving på Born­holm, « si­ger Bon­ni­ch­sen, der selv har del­ta­get i Fol­ke­mø­det:

» Og det er en fan­ta­stisk dej­lig op­le­vel­se, hvor man ser de­mo­kra­ti­et i fuld ud­fol­del­se, og står an­sigt til an­sigt med be­slut­nings­ta­ger­ne un­der ra­re, tryg­ge og fre­de­li­ge for­hold. Men det er klart, at et hø­je­re sik­ker­heds­ni­veau vil på­vir­ke. «

Kan vi se frem til et frem­mø­de med ma­skin­pi­stol­be­væb­net po­li­ti og hem­me­li­ge, be­væb­ne­de agen­ter som en del af bil­le­det på det fre­de­li­ge fol­ke­mø­de?

Stor til­tro til PET

» Det hå­ber jeg vir­ke­lig ik­ke. Jeg har stor til­tro til dem ( PET) og hå­ber, at det bli­ver in­tel­li­gent sik­ker­hed og ik­ke ’ show of for­ce’ med fuldt ud­sty­re­de, kampkla­re po­li­ti­folk. Så vil det helt sik­kert på­vir­ke stem­nin­gen ne­ga­tivt, for den slags er ik­ke tryg­heds­ska­ben­de for­an­stalt­nin­ger, men det mod­sat­te. Det ska­ber frygt. Så det er et di­lem­ma og en me­get de­li­kat balancegang, « si­ger den tid­li­ge­re PET­chef:

Klogt og nød­ven­digt?

» Må­ske er det den pris, vi må be­ta­le i for­hold til Fol­ke­mø­det, der er et godt ek­sem­pel på en væ­sent­lig dansk vær­di og yt­rings­fri­hed, men man kan jo og­så spør­ge sig selv, om det er klogt og nød­ven­digt.

Hvis jeg går ind på et værts­hus, hvor der sid­der 27 ro­ck­e­re, og rå­ber ad dem, at de er en fl ok idi­o­ti­ske bå­tnak­ker, så kan det godt væ­re, at jeg bru­ger min yt­rings­fri­hed, men er det nød­ven­dig­vis klogt, selv­om jeg har ret til at gø­re det? «

Ge­ert Wil­ders på ta­ler­sto­len i et kul­tur­cen­ter i Dal­las, Te­xas, der vi­ste en ud­stil­ling om Muham­med- teg­nin­ger­ne. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.