Ja, nu får al­le del i frem­gan­gen

BT - - DEBAT - MA­JA PAN­DU­RO

Po­li­tisk ord­fø­rer ( S)

ini­ti­a­ti­ver­ne for at ska­be vækst i yder­om­rå­der­ne. De står oven på de vækst­pak­ker, som vi al­le­re­de har la­vet, og de ini­ti­a­ti­ver, som vi har ta­get for vo­res land­di­strik­ter. Vi kom­mer med de her 50 ini­ti­a­ti­ver for at sik­re, at den frem­gang, som der hel­dig­vis er i Dan­mark i øko­no­mi­en, be­skæft igel­sen, for­bru­ger­til­li­den og in­du­stri­pro­duk­tio­nen, og­så når he­le vej­en ud i al­le de­le af lan­det, så vi fort­sat har et Dan­mark, som hæn­ger sam­men.

VI KOM­MER MED

op­po­si­tio­nens kri­tik af vo­res ini­ti­a­ti­ver mest si­ger no­get om, hvad de er op­ta­get af – og det er åben­bart at ta­le Dan­mark og dansk øko­no­mi ned i et sort hul. Den­gang vi la­ve­de Vækst­plan DK, hvor der var ini­ti­a­ti­ver for 90 mia. kr., der men­te Løk­ke, at det var en ’ fi n lil­le plan’. Så det er for­ven­te­ligt, at den­ne plan og­så mod­ta­ger kri­tik. Men vo­res plan står over for par­ti­er, der øn­sker nul­vækst – par­ti­er, der mu­lig­vis vil ned­læg­ge re­gio­ner­ne, hvil­ket vi ved vil for­rin­ge ser­vi­cen og træk­ke ar­bejds­plad­ser væk fra vo­res land­di­strik­ter.

JEG SY­NES, AT

om at la­ve en ny stor for­kro­met vækst­plan, men om me­get må­l­ret­tet at hol­de hån­den un­der, så op­svin­get og­så når ud i al­le kan­ter af Dan­mark. Vi skal sik­re, at virk­som­he­der­ne og­så uden for de sto­re by­er har de ram­me­vil­kår, der gør, at de kan ska­be ar­bejds­plad­ser og kan sør­ge for, at frem­gan­gen når helt der­ud. Vi skal sør­ge for, at de men­ne­sker, der bor uden­for Dan­marks sto­re by­er er med i op­svin­get og ik­ke bli­ver ladt til­ba­ge – og de her ini­ti­a­ti­ver vil ska­be for­bed­rin­ger for de dan­ske­re, der bor uden­for de sto­re by­er.

DET HAND­LER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.