Nej, pak­ke smin­ker bræk­ket ben

BT - - DEBAT - KRI­STI­AN JENSEN

Næst­for­mand, Ven­stre

for små, og de kom­mer for sent. Der er be­hov for ik­ke ba­re kos­me­ti­ske ju­ste­rin­ger af f. eks. plan­loven, men at man grund­læg­gen­de æn­drer, så kom­mu­ner­ne får stør­re fri­hed til at be­slut­te selv, hvad der skal ske med virk­som­he­der, bo­li­ger og land­brug i den en­kel­te kom­mu­ne. Re­ge­rin­gen bur­de ta­ge fat på nog­le af de ting, der be­la­ster vo­res er­hvervs­liv – skat­ter, af­gift er og ener­gi­pri­ser, der gør det dyrt at pro­du­ce­re i Dan­mark. Hvis

RE­GE­RIN­GENS TIL­TAG ER

man ta­ger en tur rundt i Dan­mark uden for Kø­ben­havn, så er der rig­tig man­ge virk­som­he­der, der er klemt på øko­no­mi­en. Selv­om der er kom­met gang i be­skæft igel­sen, så er be­skæft igel­sen kon­cen­tre­ret i Kø­ben­havn. I Re­gion Nord­jyl­land, Re­gion Sjæl­land og Re­gion Syd­dan­mark er der stil­stand el­ler di­rek­te til­ba­ge­gang. Pro­duk­tions­dan­mark er ik­ke kom­met i gang, og det skyl­des de benspænd, som re­ge­rin­gen ik­ke har mo­det til at gø­re no­get ved.

re­ge­rin­gens ini­ti­a­ti­ver vil ha­ve en me­get be­græn­set eff ekt,

JEG TROR, AT

for det er småkrum­mer, der bli­ver fe­jet sam­men og la­vet til en pak­ke – i ste­det for at la­ve et må­l­ret­tet ini­ti­a­tiv for at gø­re no­get for land­di­strik­ter­ne. Jeg sav­ner nog­le stør­re am­bi­tio­ner og no­get vil­je til at gø­re det at­trak­tivt at bo på lan­det. Der er bl. a. brug for at kun­ne lem­pe mu­lig­he­der­ne for at kun­ne lå­ne pen­ge, så man kan pro­du­ce­re no­get me­re i land­di­strik­ter­ne. Re­ge­rin­gen har i tre år for­r­rin­get mu­lig­he­der­ne for at la­ve land­brugs­pro­duk­tion, se­ne­st ved en re­duk­tion af am­mo­ni­ak­u­d­led­nin­gen, der er fi re gan­ge så stor som EUs gen­nem­snit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.