En gang til for Movia: Det er prin­cip­pet!

ME­NER

BT - - DEBAT -

Bus­sel­ska­bet Movia har væ­ret i mod­vind de sid­ste par da­ge. Det pri­va­te­je­de sel­skab har for gan­ske ny­lig lagt bus- langsi­der til sto­re an­non­cer med po­li­ti­ske bud­ska­ber om at boy­kot­te va­rer, der er pro­du­ce­ret i de is­ra­el­ske bo­sæt­tel­ser. Af­sen­de­ren af an­non­cer­ne er Dansk- Palæsti­nen­sisk Ven­skabs­for­e­ning. Men i sid­ste uge valg­te Movia at brem­se an­non­ce­kampag­nen og for­by­de bud­ska­bet. Det ske­te blandt an­det eft er, at den is­ra­el­ske am­bas­sa­dør hen­vend­te sig til Movia og tors­dag fi k et mø­de med re­præ­sen­tan­ter fra sel­ska­bet. Movia har si­den an­non­ce- for­bud­det væ­ret ud­sat for mas­siv kri­tik for at kom­pro­mit­te­re yt­rings­fri­he­den, og lig­ge un­der for pres fra Is­ra­el og an­dre, der er ue­ni­ge i bud­ska­bet. I går tog Movia så til gen­mæ­le og for­kla­re­de, at i » til­fæl­det Is­ra­el er det van­ske­ligt at ad­skil­le na­tio­nen Is­ra­el fra re­li­gio­nen jø­de­dom « og » op­for­dring til boy­kot er et ag­gres­sivt bud­skab « . MOVIA ER NA­TUR­LIG­VIS i dets go­de ret til selv at be­stem­me, hvil­ke reklamer de vil til­la­de. Men sel­ska­bet har ind­til vi­de­re haft det sun­de syns­punkt, at så læn­ge lov­giv­nin­gen er over­holdt, så er ram­mer­ne vi­de for at stan­ge bud­ska­ber ud på bus­ser­ne. God smag el­ler ej. Ek­sem­pel­vis vak­te en kampag­ne for nye bryster en del de­bat. In­ter­es­se- grup­per og po­li­ti­ske par­ti­er har og­så væ­ret vel­kom­ne. Men en op­for­dring til for­bru­ger­ne om at boy­kot­te va­rer bli­ver alt­så plud­se­lig an­set for et ag­gres­sivt bud­skab.

Ved at væ­ve sig ind i al­le mu­li­ge mysti­ske for­tolk­nin­ger af, hvor­dan en re­k­la­me kan op­fat­tes, så er Movia helt galt på den. Der er så ri­ge­ligt med smags­dom­me­re rundt om­kring. Hold jer til at tje­ne pen­ge. Det er I go­de til, ba­re kig på bil­let­pri­ser­ne. Boy­kot- kampag­nen er en in­vi­ta­tion til en op­he­det de­bat. Og det er fi nt. Yt­rings­fri­he­dens prin­cip gæl­der og­så an­non­cer. jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.