HVEM KYS­SER PO­LI­TI­ET BEDST? ’’

In­den for de nær­me­ste da­ge kom­mer end­nu en re­de­gø­rel­se om ter­r­oren i Kø­ben­havn i fe­bru­ar

BT - - DEBAT -

Man ser den sta­dig for sig, po­li­ti­bi­len på Øster­bro eft er ter­r­or­an­gre­bet i fe­bru­ar – helt dæk­ket af læ­be­stift skys. El­ler hi­sto­ri­en om, at en be­tjent rul­le­de vin­du­et ned for en kys­sen­de da­me og sag­de: ’ Så kom da her’. Det var no­get så dansk som hyg­ge­ligt. Og det var et ud­tryk for tak­nem­lig­hed over for po­li­ti­et. Fø­lel­sen er dam­pet lidt af, men præ­ger sta­dig den po­li­ti­ske dags­or­den. IN­DEN FOR DE næ­ste da­ge off ent­lig­gør ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen den an­den rap­port om myn­dig­he­der­nes hånd­te­ring af ter­r­oren. Justits­mi­ni­ste­ri­et har mod­ta­get Rigs­po­li­tiets om­fat­ten­de re­de­gø­rel­se. Og man må for­mode, at Fre­de­rik­sen vil be­nyt­te sam­me til­gang som ved den før­ste rap­port. Nem­lig at præ­sen­te­re kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver sam­men med frem­læg­gel­sen af pro­ble­mer­ne. OF­TE VIL EN mi­ni­ster mini­me­re pro­ble­mets om­fang, før man så adres­se­rer det. På den må­de kan en min­dre løs­ning se me­get eff ek­tiv ud. Men ved frem­læg­gel­sen af den før­ste re­de­gø­rel­se om ter­r­or­an­gre­bet lag­de ju­stits­mi­ni­ste­ren vægt på at ma­le pro­ble­mer­ne me­get præ­cist op. På den må­de gar­de­re­de hun sig bedst mod be­skyld­nin­ger om at put­te med pro­ble­mer­ne, ik­ke ha­ve for­stå­et al­voren og lig­nen­de på­stan­de. Be­skyld­nin­ger­ne vil nu kom­me uan­set hvad. Vi ved på for­hånd, at re­de­gø­rel­sen vil pe­ge på en ræk­ke pro­ble­mer som f. eks. be­skyt­tel­sen af det jø­di­ske sam­fund, po­li­tiets træ­nings­ni­veau og po­li­tiets res­sour­cer. LI­GE­SOM SIDST SKAL man dog ik­ke for­ven­te kri­tik af po­li­ti­et fra po­li­tisk hold. Mette Fre­de­rik­sen vil me­ne, at det er upas­sen­de for hen­de som chef for po­li­ti­et at pe­ge fi ngre ad dem, og i op­po­si­tio­nen vil man si­ge, at det ik­ke er po­li­tiets skyld, men der­i­mod den re­ge­ring, som har an­sva­ret for po­li­ti­et. Det har al­tid væ­ret en tom­mel­fi nger­re­gel i po­li­tik, at man ik­ke kan kri­ti­se­re dem i uni­form – det gæl­der alt fra sy­geple­je­sker, over park­be­tjen­te til jæ­ger­sol­da­ter. Ene­ste mu­li­ge und­ta­gel­se er p- vag­ter. Men po­li­ti­et er med ga­ran­ti om­fat­tet af den re­gel. MEN TÆT PÅ en valg­kamp kan man til gen­gæld og­så væ­re sik­ker på et po­li­tisk slags­mål, uan­set hvad mi­ni­ste­ren frem­læg­ger. Der var no­get at kri­ti­se­re i ind­sat­sen – selv­føl­ge­lig, fri­stes man til at si­ge – for ter­ror er jo hel­dig­vis ik­ke hver­dags­op­ga­ver for po­li­ti­et i Dan­mark. OG SELV­OM IN­GEN vil klan­dre po­li­ti­et, så kom­mer det til at hand­le om po­li­ti­et. Si­den 2011 er an­tal­let af po­li­ti­be­tjen­te i Dan­mark fal­det med knap 500. Der­for har vi og­så set De Kon­ser­va­ti­ve spil­le ud med en an­ti- ter­r­or­pak­ke på 3,4 mia. kr., der bl. a. in­de­hol­der en halv mil­li­ard ek­stra om året til fl ere po­li­ti­be­tjen­te. Ven­stre har tid­li­ge­re spil­let ud med en tryg­heds­pak­ke på 250 mio. kr. Og Dansk Fol­ke­par­ti fo­re­slog al­le­re­de med sit for­slag til fi nans­lov for 2015 at åb­ne 200 ek­stra plad­ser på po­li­tisko­len. DA VK- RE­GE­RIN­GEN LA­VE­DE en stor po­li­ti­re­form, tal­te man om at få ’ skri­ve­bord­s­lam­pens vog­ter ud på ga­der­ne’. Po­li­ti­et skul­le ik­ke hol­de en lo­kal sta­tion åben, det skul­le bli­ve en rul­len­de po­li­ti­sta­tion. Man skul­le ha­ve me­re ud af po­li­ti­et. Den­ne gang bli­ver det en an­den dags­or­den. RE­GE­RIN­GEN HAR STÅ­ET stærkt på tryg­heds­dags­or­de­nen si­den ter­r­or­an­gre­bet. Den kom­men­de re­de­gø­rel­se er for op­po­si­tio­nen en po­li­tisk mu­lig­hed for at pla­ce­re et an­svar hos re­ge­rin­gen. Men må­ske vil det lyk­kes re­ge­rin­gen at sæt­te en ny dags­or­den om frem­ti­dens po­li­ti. Skri­ve­bord­s­lam­pens vog­ter skal nu til at væ­re pro­fes­sio­nel ter­r­or­be­kæm­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.