Skal Sund­heds­sty­rel­sen ad­va­re fy­sisk ak­ti­ve pi­ger om mu­li­ge bi­virk­nin­ger ved HPV- vac­ci­nen?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.05 KRÆFT ER VÆR­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.10 JEG MANG­LE­DE AD­VAR­SEL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.41 VI FRA­VÆL­GER VAC­CI­NE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.28

Nej

STOP VAC­CI­NE

Bi­bi Le­net­te Pe­hr­son

Rik­ke Bruun

Bir­git­te Poul­sen

Be­ti­na Thomsen

Ja

10.403 stem­mer på bt. dk

Vac­ci­nen skal helt stop­pes, ind­til bi­virk­nin­ger­ne er grun­digt un­der­søgt, og der er be­hand­ling klar til de bi­virk­nings­ram­te. Hvis al­ter­na­ti­vet til bi­virk­nin­ger er at få kræft , så er jeg ik­ke i tvivl. Jeg vil­le øn­ske, jeg hav­de få­et vac­ci­nen og und­gå­et det syg­doms­for­løb, jeg har væ­ret igen­nem. Min dat­ter skal vac­ci­ne­res, når hun bli­ver gam­mel nok. Selv­føl­ge­lig bør Sund­heds­sty­rel­sen kom­me ud med en ad­var­sel! Jeg er i hvert fald ked af, at jeg ik­ke blev ad­va­ret, før det gik helt galt. Vo­res dat­ter på 11 år dyr­ker sport fi re da­ge om ugen, så vi har fra­valgt vac­ci­nen. En ting er, at man kan få lidt fe­ber eft er en vac­ci­ne, men no­get an­det er et øde­lagt liv i kø­re­stol, kon­stant svim­mel­hed, ho­ved­pi­ne mm. Tag vac­ci­nen af pro­gram­met, ind­til det er un­der­søgt nær­me­re, el­ler vac­ci­nen er ble­vet for­bed­ret. Det er på ti­de, at Sund­heds­sty­rel­sen er­ken­der, at der er et pro­blem, og gør no­get ved det, in­den fl ere pi­ger får de­res liv øde­lagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.