Glem­te krans t

Uro i kulis­sen ved 4. maj- ce­re­mo­ni­en i Min­de­lun­den i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

KRAN­SE- KRI­SE

Man­da­gens fejring af 70året for be­fri­el­ses­bud­ska­bet i 1945 i Min­de­lun­den i Kø­ben­havn blev hi­sto­risk.

Bå­de stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) og dron­ning Mar­gret­he delt­og i den stort an­lag­te min­de­høj­ti­de­lig­hed i Ryvan­gen, og for før­ste gang skul­le den kon­ge­li­ge hæ­ders­gæst ik­ke kun læg­ge en buket blom­ster ved monu­men­tet af mo­de­ren med den dræb­te søn - men li­ge­frem en min­de­krans.

Klejn og nø­gen

Det ene­ste pro­blem var, at ar­ran­gø­rer­ne kort in­den Dron­nin­gens an­komst op­da­ge­de, at der mang­le­de en krans, som hun kun­ne ned­læg­ge.

Det gav iføl­ge øjen­vid­ner på ste­det, som BT har talt med, sved på pan­den og uro i kulis­sen. Men så trå­d­te Dron­nin­gens tid­li­ge­re ce­re­moni­me­ster, Chri­sti­an Eu­genOl­sen, til og ud­vi­ste snar­rå­dig hand­le­kraft.

Som for­mand for den ene af de to ar­ran­ge­ren­de fon­de, Fri­heds­kam­pens Fred­nings­og Min­de­fond, fik han for­an­stal­tet, at en af or­ga­ni­sa­tio­nens eg­ne kran­se i al hast fik flå­et sit op­rin­de­li­ge bånd af og blev for­frem­met til kon­ge­lig krans.

Nok var kran­sen lidt klejn og nø­gen, men den var dog bed­re end in­gen­ting. Og vor ru­ti­ne­re­de dron­ning lod sig ik­ke mær­ke med no­get, da hun kort ef­ter ledsa­ge­de kran­sen til monu­men­tet, hvor den blev bå­ret af to re­præ­sen­tan­ter fra Ma­ri­ne­hjem­me­vær­net. Tvær­ti­mod lod hun væ­re med at læg­ge sin ledsa­gen­de blom­ster­buket på knæ­et af monu­men­tets dræb­te søn, som bå­de hun selv og tid­li­ge­re dron­ning In­grid el­lers al­tid har gjort. I ste­det lag­de hun blom­ster­ne midt i den nøg­ne nød- krans for­an monu­men­tet - må­ske for at skju­le det mang­len­de bånd på kran­sen, som hun af go­de grun­de hel­ler ik­ke kun­ne ret­te på, som det el­lers er tra­di­tion.

Da­gen der­på

Da­gen der­på af­vi­ser Chri­sti­an Eu­gen- Ol­sen, at no­get gik galt.

» Det var, som det skul­le væ­re, « fast­hol­der han over for BT. Og hel­ler ik­ke for­man­den for den an­den ar­ran­gør - Kam­me­ra­ter­nes Hjæl­pe­fond

ONS­DAG 6. MAJ 2015 - er sær­ligt med­del­som om kran­se- kri­sen:

» Det sy­nes jeg ik­ke rig­tig, at jeg vil kom­men­te­re. Dron­nin­gen lag­de en krans og bag­ef­ter den vel­komst­buket, som hun fik, sam­men med kran­sen. Det er vist det ene­ste, som jeg vil for­hol­de mig til, « ly­der det fra Hjæl­pe­fon­dens for­mand Martin Frøland.

Hof­fets kom­mu­ni­ka­tions­og pres­se­chef Le­ne Bal­le­by si­ger til BT, at hun ik­ke har hørt om, at der skul­le ha­ve væ­ret et

Dron­ning Mar­gret­hes nød- krans ved 4. maj- min­de­høj­ti­de­lig­he­den i Min­de­lun­den i Ryvan­gen i Kø­ben­havn var i år tem­me­lig be­ske­den og helt uden bånd. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.