Il Dron­nin­gen

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 6. MAJ 2015 pro­blem om­kring en krans.

» Vi har el­lers snak­ket om ar­ran­ge­men­tet her til mor­gen, men den de­tal­je har jeg slet ik­ke hørt om, « ly­der det fra Le­ne Bal­le­by, der hel­ler ik­ke kan op­ly­se, hvem der for­melt hav­de an­sva­ret for, at en pas­sen­de krans var til ste­de ved høj­ti­de­lig­he­den i Min­de­lun­den.

Det måt­te tryl­les

I Kam­me­ra­ter­nes Hjæl­pe­fond, der blev stif­tet i 1945 af tid­li­ge­re kz- fan­ger for at hjæl­pe ska­de­de kz- fan­ger samt en­ker­ne ef­ter dem, der ik­ke kom hjem, be­kræf­ter be­sty­rel­ses­med­lem War­mi Han­sen imid­ler­tid, at der i sid­ste øje­blik måt­te tryl­les for at frem­skaf­fe en krans til Dron­nin­gen.

» Det er rig­tigt, for jeg så, at der op­pe ved Min­de­lun­dens vagt­kon­tor på en kna­ge hang et kran­sebånd fra Fred­ningog Min­de­fon­det. Så jeg tror, at det var en af de­res kran­se, som de har ta­get, ef­ter at en el­ler an­den ik­ke hav­de sør- get for, at der var en krans til hen­de. Men det har alt­så ik­ke no­get med Kam­me­ra­ter­nes Hjæl­pe­fond at gø­re, « un­der­stre­ger han.

Min­de­lun­den blev of­fi­ci­elt ind­vi­et i 1950, og si­den 1977 har Kam­me­ra­ter­nes Hjæl­pe­fond stå­et for 4. maj- høj­ti­de­lig­he­den i Ryvan­gen.

Fol­kets 4. maj

» Vi har i hjæl­pe­fon­den al­tid sagt, at det er den bre­de be­folk­ning, der hol­der 4. maj- lys­fest for be­fri­el­ses­bud- ska­bet, mens det of­fi­ci­el­le Dan­mark fejrer sel­ve be­fri­el­sen 5. maj.

Nu er det som om, at det of­fi­ci­el­le Dan­mark med de pro­mi­nen­te gæ­ster ger­ne vil ryk­ke det et halvt døgn frem, for­di der er fle­re fø­lel­ser og ik­ke mindst fle­re men­ne­sker in­vol­ve­ret ved 4. maj- høj­ti­de­lig­he­den, « til­fø­jer War­ni Han­sen. Iføl­ge for­mand Chri­sti­an Eu­gen- Ol­sen var der slet ik­ke no­get pro­blem.

» Dron­nin­gen ned­lag­de da en krans, « kon­sta­te­rer han.

Men er det ik­ke kor­rekt, at der i si­tu­a­tio­nen en over­gang mang­le­de en krans, ind­til det blev kla­ret med lidt hand­le­kraft?

» Men så fandt vi den jo, og så var det jo i or­den, ik­ke? Der er ik­ke no­get dér. «

Det blev en lidt lil­le krans i for­hold til nog­le af de an­dre?

» Nej, det er den stør­rel­se, som den krans har. Den kan ik­ke bli­ve me­get stør­re. Vi er jo ik­ke i øst­lan­de­ne. «

Men kran­sen hav­de ik­ke no­get bånd?

» Nej, men så gav Dron­nin­gen sin buket. Det var jo me­get smukt og i det he­le ta­get me­get fint. «

Det er vel trods alt nor­malt, at en buket fra Dron­nin­gen har en vis stør­rel­se og er for­sy­net med et bånd?

» Ja­men, det var, som det skul­le væ­re alt sam­men i går

Der­i­mod var det en iøj­ne­fal­den­de flot og stor krans, som kron­prins Fre­de­rik i går var med til at ned­læg­ge ved Min­de­an­ke­ret i Nyhavn i Kø­ben­havn, der er rejst til min­de om de dan­ske sø­folk, som mi­ste­de li­vet un­der An­den Ver­denskrig. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.