Sky­brud tab­te pu­sten i øst

BT - - NYHEDER -

VEJR

Pe­ter Øl­holm Hans­son

phan@ bt. dk DMI hav­de på for­hånd vars­let sky­brud over Dan­mark i går. Det blev dog ik­ke så slemt som fryg­tet og ram­te hår­dest i Jyl­land. Først på da­gen ram­te sky­brud­det Østjyl­land, hvor der faldt op mod 20 mm regn. Den kraf­ti­ge regn bred­te sig her­ef­ter til re­sten af Jyl­land og Fyn. Tid­ligt tirs­dag af­ten nå­e­de reg­nen og bul­dren­de tor­den­vejr til Sjæl­land og Lol­land/ Fal­ster. Da var reg­nen dog ik­ke nær så kraf­tig.

» Regn­vej­ret blev ik­ke så mas­sivt. I Østjyl­land blev det til nog­le over­svøm­me­de kæl­dre, men el­lers slap vi nå­digt, si­ger Thy­ge Ras­mus­sen, « vagt­chef hos DMI.

Hos Falck har man tirs­dag haft 47 ud­ryk­nin­ger i Jyl­land, hvor de 34 har væ­ret i Aar­hus. Det blev ik­ke nød­ven­digt at ryk­ke ud i re­sten af lan­det.

» Det har pri­mært væ­ret over­svøm­me­de kæl­dre, og så var der et en­kelt oven­lysvin­due, der blæ­ste af en ejen­dom i Aar­hus, « si­ger San­dra Kron­mann, kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der hos Falch.

DMI har med­delt, at vi i dag kan se frem til en fre­de­lig dag på vej­r­fron­ten med spred­te by­ger i he­le lan­det.

Årets var­me­ste dag

Tirs­dag blev sam­ti­dig årets var­me­ste dag i Dan­mark. He­le 23,1 gra­der blev må­lt i Søn­derjyl­land. På Fyn nå­e­de tem­pe­ra­tu­ren 22,5 gra­der, mens der i Hol­bæk på Sjæl­land blev må­lt 20,8.

» Vi fik en kortva­rig til­strøm­ning af varm luft fra syd. Det er ik­ke usæd­van­ligt, men når den var­me luft fortræn­ges igen, får vi by­ger af den ty­pe, vi har set i dag, « si­ger DMIs vagt­chef.

Sid­ste års kraf­ti­ge vold­som­me regn­skyl har lært dan­sker­ne at ha­ve respekt for vej­ret – her kæm­per Be­red­skabs­sty­rel­sen med over­svøm­mel­ser fra Vi­de­bæk Bæk. Bil­le­det er fra 2014. Ar­kiv­fo­to: Jør­gen Kirk

Sigt­bar­he­den gen­nem bil­r­u­den var ik­ke god, men der­u­d­over skrev vej­ret i går sig ik­ke ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne. Fo­to: Claus Fi­sker 12 pro­cent af de ads­purg­te bo­li­ge­je­re op­le­ve­de ska­der som føl­ge af vej­ret i 2014. 65 pro­cent af ska­der­ne skyld­tes blæ­se­vejr, 33 pro­cent skyld­tes regn­vejr, mens re­sten for­del­te sig på sne­vejr/ fy­ge­s­ne, frost­vejr, tø­vejr samt an­det som ek­sem­pel­vis hagl, lyn og tor­den. De hyp­pig­ste ska­der for­del­te sig så­le­des: 44 pro­cent op­le­ve­de ska­der på ta­get. 23 pro­cent op­le­ve­de ska­der på ud­ven­digt in­ven­tar. 17 pro­cent op­le­ve­de ska­der i kæl­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.