PLA­KAT­KRIG

Thu­le­sen Da­hl har uret. Valg­kam­pen er ik­ke me­re ame­ri­kansk end nor­malt, me­ner po­li­ti­ske eks­per­ter

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

VALG­KAMP

Når DSU an­gri­ber Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF) og Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) i de­res ak­tu­el­le an­non­ce­kampag­ne, så det ik­ke ’ en ny form for ame­ri­ka­ni­se­ring af dansk po­li­tik, som vi ik­ke har set før’, som Thu­le­sen Da­hl på­står. Tvær­ti­mod, me­ner eks­pert i po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion, Martin V. An­ker­stjer­ne fra kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ad­vi­ce.

» Der er ik­ke no­get nyt og græn­se­over­skri­den­de i DSUs ( Dansk So­ci­al­de­mo­kra­tisk Ung­dom, red.) nye an­non­cer. Jeg læ­ste til gen­gæld et sted, at vi før­ste gang tal­te om ame­ri­ka­ni­se­ring af dan­ske valg­kam­pe i 1850. Det er ble­vet en­ten en for­dom, som bli­ver he­vet op i ny og næ, el­ler og­så er det ud­tryk for dår­lig hukom­mel­se, si­ger Martin V. An­ker­stjer­ne.

DSUs an­non­ce­kampag­ne har bud­ska­bet ’ En stem­me på DF er en stem­me på Lars Løk­ke’. Un­der­for­stå­et at selv­om Dansk Fol­ke­par­ti lover bed­re for­hold for bå­de de gam­le, de ar­bejds­lø­se og for sund­he­den, så pe­ger de sam­ti­dig på Lars Løk­ke Ras­mus­sen som stats­mi­ni­ster. Og han går ind for nul­vækst i det of­fent­li­ge og et kon­tant­hjælpsloft. Sam­tiPo­li­tisk kom­men­ta­tor og blog­ger dig har DSU bå­de plagi­e­ret DFs traDavid Trads er enig med An­ker­stjer­di­tio­nel­le ne.layout og tyv­stjå­let de­res hund. Og det fik tirs­dag Kri­sti­an » Den ne­ga­ti­ve si­de af ame­ri­kanThu­le­sen Da­hl til at fa­re ud og kal­de ske valg­kam­pe fo­ku­se­rer på per­det ’ ma­ni­pu­la­tion af vær­ste skuf­fe’ so­nan­greb bå­de over og un­der bælog ’ en ny form for ame­ri­ka­ni­se­ring te­ste­det. Det hand­ler om at teg­ne af dansk po­li­tik’. skræm­me­bil­le­der af ens po­li­ti­ske

Fle­re po­li­ti­ske kom­men­ta­to­mod­stan­der, uan­set om det gæl­der rer har de se­ne­ste må­ne­der væ­ret udenoms­af­fæ­rer, hvad po­li­ti­ker­ne frem­me med ud­sagn om, at vi kan si­ger i pri­va­te sel­ska­ber og om al­ko- se frem til ame­ri­ka­ni­se­re­de til­stan­de i valg­kam­pen den­ne gang. Men Martin V. An­ker­stjer­ne af­vi­ser alt­så, at der er ta­le om no­get nyt. Han kan til gen­gæld godt for­stå, at Thu­le­sen Da­hl bli­ver ir­ri­te­ret over, at Dansk Fol­ke­par­ti nu er ble­vet så stort, at den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske ung­domsor­ga­ni­sa­tion ik­ke kun går ef­ter at an­gri­be Ven­stre og Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

DSU- kampag­ne ret upro­ble­ma­tisk

hol. I den op­tik må DSU- an­non­cer­ne si­ges at væ­re helt mil­de og upro­ble­ma­ti­ske, « si­ger David Trads.

Mi­ne fordele el­ler di­ne fejl

Han for­kla­rer, at valg­pla­ka­ter og - an­non­cer kan gå to ve­je: De kan for­tæl­le om eg­ne po­li­ti­ske mær­kesa­ger, el­ler de kan ned­gø­re mod­par­ten.

» Når bå­de Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Lars Løk­ke Ras­mus­sen er så lyn­hur­ti­ge til at gå ud og læg­ge af­stand til DSU- an­non­cen, er det tegn på, at valg­kam­pen er godt i gang. Nor­malt vil­le de ik­ke bru­ge tid på at gå i clinch med en ung­domsor­ga­ni­sa­tion, men i øje­blik­ket sky­der de alt ned, der kan ri­si­ke­re at vin­de klang­bund i be­folk­nin­gen, « si­ger David Trads.

En gen­nem­gang af tid­li­ge­re val­gan­non­cer vi­ser, at DF ik­ke har holdt sig til­ba­ge i for­hold til at sky­de på mod­stan­der­ne.

ONS­DAG 6. MAJ 2015

Ud­sig­ten til en ame­ri­ka­ni­se­ring af valg­kam­pen med pro­fes­sio­nel­le re­k­la­me­folks dril­le­ri­er be­kym­rer Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Her har et par gla­de ama­tø­rer hyg­get sig med Dansk Fol­ke­par­tis valg­pla­kat i 2007. Ar­kiv­fo­to: Be­ni­ta Marcus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.