AD­VA­RER SPORTSP

Over­læ­ge har un­der­søgt 90 kvin­der og fun­det mu­lig sam­men­hæng mel­lem in­ten­siv træ­ning og al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger ved HPV- vac­ci­ne

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

FOR­HOLDS­REG­LER

Det ser ud til, at der er en sam­men­hæng mel­lem in­ten­siv træ­ning og bi­virk­nin­ger ef­ter HPV- vac­ci­ne. Det si­ger over­læ­ge og forsk­nings­chef ved Syn­kope­cen­tret på Fre­de­riks­berg Ho­spi­tal, Jesper Me­hl­sen.

Han har un­der­søgt 90 kvin­der, der har få­et bi­virk­nin­ger i for­bin­del­se med HPV- vac­ci­nen.

Un­der­sø­gel­sen blev i går of­fent­lig­gjort i Ra­dio24­syv, og den vi­ser, at to tred­je­de­le af kvin­der­ne dyr­ke­de idræt i ca. 20 ti­mer om ugen. Halv­de­len af dem – alt­så en tred­je­del af he­le grup­pen – hav­de væ­ret på lands­hol­det i de­res idræts­gren.

Selv­om un­der­sø­gel­sen ik­ke er vi­den­ska­be­lig, så me­ner Jesper Me­hl­sen, at op­lys­nin­ger­ne om kvin­der­nes sports-

ONS­DAG 6. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.