’’

BT - - NYHEDER - Jesper Me­hl­sen, over­læ­ge

Man skal hver­ken skræm­me folk fra sport el­ler fra vac­ci­nen, men man skal ta­ge nog­le for­holds­reg­ler

ak­ti­vi­te­ter al­li­ge­vel er så sig­ni­fi­kan­te, at der er grund til at hej­se fla­get.

» Vi kan se, at der er en over­re­præ­sen­ta­tion af træ­ne­de. Og vi ved fra an­dre un­der­sø­gel­ser, at træ­ning på­vir­ker im­mun­sy­ste­met. Hvis man træ­ner for­nuf­tigt, så styr­ker man sit im­mun­sy­stem. Men hvis man træ­ner alt for hårdt og med et for kort in­ter­val, så kø­rer man sit im­mun­sy­stem i sænk. Man ser tit i Tour de Fran­ce, at cy­kel­ryt­ter­ne har for­kø­lel­ser, for­di de har træ- net så hårdt, « si­ger Jesper Me­hl­sen.

Han un­der­stre­ger, at det er me­get in­di­rek­te be­vi­ser. Men me­ner al­li­ge­vel, at der er grund til at an­be­fa­le de me­get træ­nings­ak­ti­ve pi­ger, der skal vac­ci­ne­res, at de la­der sig vac­ci­ne­re i en pe­ri­o­de, hvor de træ­ner min­dre in­ten­sivt.

Få stik­ket i fe­ri­en

» Hvis man hø­rer til den grup­pe af pi­ger, der træ­ner 20 ti­mer om ugen, så bør man la­de sig vac­ci­ne­re i en pe­ri­o­de, hvor man ik­ke træ­ner så ef­fek­tivt. Det kan væ­re i som­mer­fe­ri­en el­ler vin­ter­fe­ri­en, hvor de ik­ke træ­ner alt for me­get. Det bur­de kun­ne få sy­ste­met til at fal­de på plads, « si­ger for­ske­ren.

Iføl­ge Jesper Me­hl­sen skal pi­ger­ne dog hver­ken hol­de sig fra sport el­ler fra HPV- vac­ci­nen.

» Man skal ik­ke væ­re ban­ge for sport. Man skal hver­ken skræm­me folk fra sport el­ler fra vac­ci­nen, men man skal ta­ge nog­le for­holds­reg­ler. Det er dét, vi si­ger. Og vi vil ger­ne un­der­sø­ge det nær­me­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.