IGER MOD VAC­CI­NE OVERLÆGENS GO­DE RÅD OM HPV- VAC­CI­NE

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 6. MAJ 2015 Hvis man træ­ner in­ten­sivt – ca. 20 ti­mer i snit om ugen – skal man la­de sig vac­ci­ne­re i en pe­ri­o­de, hvor træ­nin­gen ik­ke er helt så in­ten­sivt. Alt­så i en træ­nings­pau­se. Man kan ro­ligt træ­ne mo­de­rat – det styr­ker im­mun­sy­ste­met. Ud­sæt ik­ke vac­ci­nen i læn­ge­re tid. Hvis man ik­ke la­der sig vac­ci­ne­re, så lø­ber man den ri­si­ko, at man får for­sta­di­er til liv­mo­der­halskræft, for­di det ram­mer i en re­la­tivt ung al­der.

Sund­heds­sty­rel­sen vil ik­ke an­be­fa­le, at pi­ger, der dyr­ker me­get sport, får vac­ci­nen i en pe­ri­o­de, hvor de træ­ner min­dre. Og det kan over­læ­ge Jesper Me­hl­sen på en må­de godt for­stå:

» Sty­rel­sen me­ner ik­ke, at do­ku­men­ta­tio­nen er til­stræk­ke­lig. Og de skal som of­fent­lig myn­dig­hed væ­re lidt for­sig­ti­ge. Men når jeg kø­ber ho­ved­pi­nepi­l­ler på apo­te­ket, så står der på ind­lægs­sed­len op­lys­nin­ger om nog­le me­get sjæld­ne bi­virk­nin­ger, og jeg tror ik­ke, de bi­virk­nin­ger er Lad even­tu­elt dat­te­ren vac­ci­ne­re som ni- årig. I den al­der dyr­ker de fær­re­ste sport me­get in­ten­sivt. Og det ser ud til, at der er fær­re bi­virk­nin­ger, jo yn­gre man er. bed­re do­ku­men­te­ret, end det vi har, « si­ger han.

Ri­si­ko sti­ger med al­de­ren

En an­den vej at gå kun­ne væ­re at an­be­fa­le pi­ger­ne at bli­ve vac­ci­ne­ret tid­li­ge­re.

» Vi kan se, at jo æl­dre pi­ger­ne er, des stør­re ri­si­ko ser der ud til at væ­re for, at de får bi­virk­nin­ger. Så hvor­for ik­ke ba­re vac­ci­ne­re pi­ger­ne som ni- åri­ge? Der er ik­ke man­ge ni- åri­ge, der er på lands­hol­det, og vac­ci­nen er god­kendt ned til ni års al­de­ren, « si­ger Jesper Me­hl­sen.

Over­læ­ge Jesper Me­hl­sen har un­der­søgt 90 kvin­der, der har få­et bi­virk­nin­ger i for­bin­del­se med HPV- vac­ci­nen. To tred­je­de­le af dis­se kvin­der dyr­ke­de idræt i ca. 20 ti­mer om ugen. Halv­de­len af dem – alt­så en tred­je­del af he­le grup­pen – hav­de væ­ret på lands­hol­det i de­res idræts­gren. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.