Væk fra sko­len på tred­je år

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk Pri­vat­fo­to

SMER­TER

Na­ta­sja Brix Lar­sen fra Ring­s­ted spil­le­de fod­bold fle­re gan­ge om ugen, gik til rid­ning fi­re ti­mer hver af ugens hver­da­ge og var en yderst ak­tiv pi­ge.

Men ik­ke me­re. Tvær­ti­mod.

Den i dag 16 år gam­le Na­ta­sjas liv og til­væ­rel­se har ta­get en uøn­sket drej­ning, ef­ter at hun i 2011 fik tre ind­sprøjt­nin­ger med HPV- vac­ci­ne, som skal fore­byg­ge liv­mo­der­halskræft.

Ek­strem ho­ved­pi­ne pla­ger hen­de det me­ste af ti­den, så hun i fle­re til­fæl­de må be­hand­les med mor­fin, og hun har kval­me, hæ­ve­de mand­ler og lym­fer og har kon­stan­te pro­ble­mer med at sove.

Faldt om på p- plads

Så sent som for­ri­ge lør­dag fik hun så kraf­tigt et an­fald af ho­ved­pi­ne, at hun be­svi­me­de og faldt om midt på par­ke­rings­plad­sen for­an sit hjem i Ring­s­ted. Og det er ik­ke før­ste gang, at hen­des mor, Anja Brix Lar­sen, har måt­tet til­kal­de en am­bu­lan­ce til sin dat­ter.

Gen­nem de se­ne­ste tre år har Na­ta­sja Brix Lar­sen måt­tet op­gi­ve sko­len på grund af sin til­stand, og hen­des da­ge går nu med at sid­de og teg­ne, se tv el­ler se Youtu­be på com­pu­te­ren.

BT har væ­ret i kon­takt med en ræk­ke pi­ger, som og­så er ble­vet svært sy­ge, ef­ter de har få­et HPV- vac­ci­nen. Sam­men­hæn­gen er dog ik­ke en­de­gyl­digt vi­den­ska­be­ligt be­vist.

Det fru­stre­rer Anja Brix Lar­sen, at Sund­heds­sty­rel­sen ik­ke vil an­be­fa­le, at pi­ger, der dyr­ker me­get sport, får vac­ci­nen i en pe­ri­o­de, hvor de træ­ner min­dre, så­dan som over­læ­ge Jesper Me­hl­sen el­lers rå­der til på ba­grund af sin un­der­sø­gel­se. Hun si­ger:

» Na­ta­sja var en me­get ak­tiv pi­ge, men det er hun desvær­re ik­ke me­re. Hun blev for al­vor syg ef­ter det an­det af de tre stik med HPV. Det be­gynd­te med kraf­tig blæ­re­be­tæn­del­se og fort­sat­te med in­flu­en­za­lig­nen­de symp­to­mer. Men så be­gynd­te hun at få me­get kraf­tig ho­ved­pi­ne, og den dø­jer hun sta­dig med. Den er der he­le ti­den. På en ska­la fra 1 til 10 er hen­des smer­ter kon­stant på seks- syv styk­ker, men der går ik­ke en ene­ste dag, uden at ho­ved­pi­nen er op­pe at top­pe på 10. Så har hun det så dår­ligt, at hun er klar til at sprin­ge ud ad vin­du­et i des­pe­ra­tion, « si­ger hun.

» Det er jo fryg­te­ligt at si­ge, at man nær­mest væn­ner sig til, at det er så­dan. Som f. eks. sid­ste lør­dag, da hun hav­de det ek­stremt dår­ligt og fik et kraf­tigt an­fald og faldt om, li­ge ef­ter vi var ste­get ud af bi­len. «

Ho­ved­pi­ne blev vær­re

Hun for­kla­rer om dat­te­rens fra­vær fra sko­len:

» I be­gyn­del­sen af 8. klas­se blev Na­ta­sja me­get syg. Ho­ved­pi­nen blev vær­re og vær­re, så hun måt­te op­gi­ve og var ik­ke i sko­le he­le året. Det sam­me ske­te, da hun skul­le i 9.

Og da hun i det­te sko­le­år skul­le ta­ge 9. klas­se om på en ef­ter­sko­le i Høng, måt­te hun desvær­re og­så op­gi­ve ef­ter godt en må­ned.

Hun har si­den væ­ret ind­lagt på bør­ne­af­de­lin­gen på Her­lev Ho­spi­tal, men læ­ger­ne har ik­ke gjort no­get, for de kan ik­ke fin­de no­get, « si­ger Anja Brix Lar­sen.

16- åri­ge Na­ta­sja Brix Lar­sen ses her, ef­ter at hun for­ri­ge lør­dag faldt om på par­ke­rings­plad­sen for­an sit hjem i Ring­s­ted. Hun har ik­ke væ­ret i stand til at gen­nem­fø­re sko­len de se­ne­ste tre år. Hen­des mor kon­sta­te­rer, at den tid­li­ge­re så ak­ti­ve pi­ges symp­to­mer kom ef­ter HPV- vac­ci­na­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.