Mi­ni­ster: Vac­ci­na­tio­ner skal fort­sæt­te

BT - - NYHEDER -

Selv om en lang ræk­ke pi­ger har op­le­vet bi­virk­nin­ger ved HPV- vac­ci­nen, er der ’ be­stemt in­gen grund’ til at indstil­le bru­gen af vac­ci­nen, som be­skyt­ter mod nog­le af de vira, der gi­ver liv­mo­der­halskræft. Men det er be­kym­ren­de, at en del un­ge kvin­der op­le­ver symp­to­mer som vold­som træt­hed, svim­mel­hed og al­vor­li­ge ho­ved­pi­ner ef­ter ind­sprøjt­nin­gen, og det skal un­der­sø­ges til bunds, un­der­stre­ger sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) ef­ter et åbent sam­råd i sund­heds­ud­val­get i går.

» Jeg sy­nes, at man skal væ­re op­mærk­som på, at den­ne vac­ci­ne er enormt vig­tig i for­hold til at be­kæm­pe den for­fær­de­li­ge syg­dom, som liv­mo­der­halskræft er. Og det er selv­føl­ge­lig og­så der­for, når Sund­heds­sty­rel­sen og de eu­ro­pæ­i­ske myn­dig­he­der ve­jer fordele og ulem­per op, at vi kom­mer frem til, at vi skal bli­ve ved med at an­be­fa­le vac­ci­nen, « si­ger Ni­ck Hæk­kerup og pe­ger på, at bl. a. WHO og­så an­be­fa­ler vac­ci­nen.

Mi­ni­ste­ren er­ken­der, at der er et stort ’ mør­ket­al’ ved bi­virk­nin­ger­ne, og der fin­des så­le­des ik­ke et klart bil­le­de af om­fan­get. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.