90 MIS­RØG­TE­DE HUNDE FJER­NET

Po­li­ti og Dy­re­nes Be­skyt­tel­se har fj er­net 90 hunde fra en op­dræt­ter på grund af mis­røgt. Dyr­læ­ge kal­der sa­gen ’ hjer­teskæ­ren­de hor­ri­bel’

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk Thomas Beck Rudbeck

MIS­RØGT

Ber­ling­s­ke Nyheds­by­reau

90 hunde af ra­cer­ne co­ck­er spa­ni­els, rot­twei­ler, la­bra­dor og bi­chon er ble­vet fj er­net fra en ejer i Hyl­lin­ge. Hund­e­ne blev fj er­net ved en ak­tion man­dag aft en, hvor bå­de po­li­ti og Dy­re­nes Be­skyt­tel­se var mødt op.

» Vi fi k en anmeldelse om, at der var van­røgt af hunde på en ejen­dom. Hund­e­ne gik i nog­le kum­mer­li­ge for­hold. Der var i alt 90 hunde, der ik­ke hav­de ad­gang til vand og fo­der, og som gik rundt i de­res aff øring, « for­kla­rer Ni­els Den­nis Sø­ren­sen fra lo­kal­po­li­ti­et i Næst­ved til BT.

Rik­ke Christensen- Lee, der er dyr­læ­ge­in­ter­nats­le­der på Dy­re­nes Be­skyt­tel­ses in­ter­nat i Roskil­de, kal­der si­tua- tio­nen for » hjer­teskæ­ren­de hor­ri­bel « .

» Jeg har væ­ret dyr­læ­ge på in­ter­na­tet i fi re år og har set man­ge grim­me ting, men det her er det vær­ste. Hund­e­ne var dæk­ket af lort. Man­ge af dem har be­tæn­del­ses­til­stan­de i hud-, lun­ge- og øjenog øre­be­tæn­del­se. Man­ge af dem har dår­li­ge tæn­der, som skal ryk­kes ud. Jeg er ban­ge for, at in­fek­tio­ner­ne i tæn­der­ne og gum­mer­ne kan gi­ve in­fek­tio­ner i knog­ler­ne, « si­ger hun.

En­kel­te af hund­e­ne er af­ma­gre­de, men de fl este er i god stand, og Rik­ke Christensen- Lee glæ­der sig over, at de ik­ke vir­ker alt for psy­kisk med­ta­get:

» De er så kær­li­ge. Når man sæt­ter sig på hug, kom­mer de al­le sam­men hen for at få et knus – det er me­get rø­ren­de, « til­fø­jer hun.

To af de red­de­de hunde har dog al­le­re­de måt­tet afl ives på grund af chok og ska­der, mens to an­dre og­så bli­ver afl ivet snart, for­tæl­ler dyr­læ­gen.

Roskil­de In­ter­nat holdt i går luk­ket for al­min­de­li­ge hen­ven­del­ser for at kon­cen­tre­re sig om hund­e­ne.

Stor bø­de ven­ter

I lø­bet af da­gen blev al­le hund­e­ne klip­pet og va­sket. De har få­et klip­pet klø­er og er ble­vet sund­hed­s­tjek­ket. I lø­bet af nog­le da­ge skal de ha­ve ren­set tæn­der og un­der­sø­ges.

Roskil­de In­ter­nat og i Dy­re­nes Be­skyt­tel­se sag­de i går på Fa­ce­book tu­sind tak for al den hjælp og op­mærk­som­hed, de har få­et i for­bin­del­se med hund­esa­gen fra Sydsjæl­land:

He­le da­gen er det væl­tet ind med do­na­tio­ner i form af tyg­ge­ben, hår­trim­me­re, fri­sør­hjælp, hals­bånd osv.

Ni­els Den­nis Sø­ren­sen fra lo­kal­po­li­ti­et for­kla­rer, at kvin­den, der ejer ejen­dom­men ik­ke hav­de en ken­nel­til­la­del­se, og at hun var kendt af po­li­ti­et.

» Vi har talt med hen­de i for­bin­del­se med an­dre dy­re­værns­sa­ger – dog ik­ke i sam­me stør­rel­se, « for­tæl­ler han.

» Hun bli­ver sig­tet eft er dy­re­værns­lo­ven. Vi har al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de, så vi må ha­ve juri­ster­ne til at kig­ge på det. Vi har al­drig op­le­vet, at der har væ­ret så man­ge van­røg­te­de hunde på én gang, så det bli­ver en stor bø­de, « si­ger Ni­els Den­nis Sø­ren­sen.

Kvin­den var ik­ke til ste­de, da po­li­ti­et og Dy­re­nes Be­skyt­tel­se ryk­ke­de ud i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.