Boy­es te­le­fon- sag genåb­nes

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Dy­re­nes Be­skyt­tel­ses in­ter­nat i Roskil­de

KÆMPEREGNING

Oden­se Kom­mu­ne er på dybt vand, når den næg­ter at gi­ve off ent­lig­he­den ind­sigt i, hvor­dan borg­me­ster An­ker Boy­es ( S) te­le­fon- og da­ta­reg­ning på en fe­rie i Tyr­ki­et kun­ne lø­be op i en kvart mil­li­on kro­ner.

Den kom­mu­na­le til­syns­myn­dig­hed, Stats­for­valt­nin­gen, har net­op med­delt Oden­se Kom­mu­ne, at kom- mu­nen skal gen­op­ta­ge sa­gens be­hand­ling og ta­ge for­ny­et stil­ling til an­mod­ning om ak­tind­sigt. Det skri­ver fy­ens. dk.

Sid­ste år kla­ge­de en ræk­ke me­di­er over mang­len­de ind­sigt i, hvad borg­meste­ren brug­te sin kom­mu­nalt be­tal­te te­le­fon til på fe­ri­e­rej­sen i Tyr­ki­et i ok­to­ber 2011.

Ind­gik for­lig

Ste­fan Bir­keb­jerg Andersen, der er Oden­ses stads­di­rek­tør, si­ger, at kom­mu­nen gen­op­ta­ger sa­gen.

» Jeg vil sik­re, at den for­ny­e­de be­hand­ling af sa­gen vil ske hur­tigt og i lø­bet af en uges tid, « si­ger han til fy­ens. dk.

Sid­ste år ind­gik Oden­se Kom­mu­ne for­lig med teleud­by­de­ren TDC, som ind­vil­ge­de i at hal­ve­re An­ker Boye reg­ning. Han op­ly­ste sam­ti­dig, at han vil­le be­ta­le reg­nin­gen af egen lom­me.

» Gen­nem he­le for­lø­bet har der væ­ret ue­nig­hed om reg­nin­gens stør­rel­se, og det er jo og­så der­for, Oden­se Kom­mu­ne ik­ke har be­talt den end­nu. Nu er der så kom­met en af- Den oden­se­an­ske borg­me­ster sag­de ja - to gan­ge - til at hæ­ve loft et med 100.000 kr. pr. gang på sin te­le­fon­reg­ning, mens han i 2011 var på en uges fe­rie i Tyr­ki­et. Det end­te med en te­le­fon­reg­ning på 245.057 kr. gø­rel­se, og der har jeg valgt at si­ge, at den reg­ning ik­ke skal be­la­ste kom­mu­ne­kas­sen, den be­ta­ler jeg, « sag­de An­ker Boye i en pres­se­med­del­el­se ved den lej­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.