Ud­sigt til tra­fi kka­os ved Ham­borg i som­mer

BT - - NYHEDER -

I for­bin­del­se med ud­vi­del­sen af Au­to­ba­hn A7 er der ind­ledt et stør­re vej­ar­bej­de om­kring Ham­borg, som først for­ven­tes af­slut­tet i 2018. Det vil gi­ve bå­de kø­er og ven­te­tid på de helt sto­re rej­se­da­ge i som­mer. Men en gra­tis app til iPho­ne og An­droid, som hed­der ’ A7- Nord’, kan man få lø­ben­de op­da­te­rin­ger om tra­fi ksi­tu­a­tio­nen.

har hvert år brug for en ny re­ser­ve­del til at er­stat­te den kla­re yder­ste del af øjet. Men for få dan­ske­re har sagt ja til at do­ne­re de­res horn­hin­der, når de en dag ik­ke selv har brug for dem læn­ge­re. Der­for har man ik­ke horn­hin­der nok. 200 af dem må der­for i dag im­por­te­res fra USA, op­ly­ser Den Dan­ske Horn­hin­de­bank på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.