B& O fy­rer salgs­di­rek­tør

BT - - NYHEDER -

Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke er be­gyndt en ind­sam­ling af un­der­skrift er for at ’ bry­de ta­bu om, at man ik­ke må kri­ti­se­re Is­ra­els bo­sæt­tel­ser’. For­må­let er at få bo­sæt­tel­ses- ban­ne­ret til­ba­ge på Movi­as bus­ser.

» Vi har star­tet den­ne un­der­skrift­sind­sam­ling, for­di vi me­ner, at det ik­ke kan væ­re rig­tigt, at et fuld­kom­ment ukon­tro­ver­si­elt po­li­tisk bud­skab ik­ke kan frem­gå af bus­re­k­la­mer­ne, og de er ble­vet pil­let ned på et us­ag­ligt grund­lag, « si­ger po­li­tisk rå­d­gi­ver i Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke, Poya Pakzad.

Den dan­ske højt­ta­ler­pro­du­cent B& O og top­chef Tue Man­to­ni har be­slut­tet at fy­re salgs­di­rek­tør Lars Flyv­holm. Det kom­mer kun halvan­den uge eft er, at Lars Flyv­holm var ude at præ­sen­te­re B& Os om­sæt­nings­frem­gang på 19 pro­cent. Det skri­ver Dag­bla­det Holste­bro- Stru­er.

Lars Flyv­holm be­kræft er, at han er ble­vet af­ske­di­get hos B& O, men har der­u­d­over in­gen kom­men­ta­rer til den plud­se­li­ge fy­ring. B& O si­ger i en skrift lig ud­ta­lel­se, at fra­træ­del­sen er sket eft er gen­si­dig aft ale, og de skri­ver, at fy­rin­gen kom­mer som led i en ny le­del­ses­stra­te­gi.

Salgs­di­rek­tø­ren Lars Flyv­holm til­t­rå­d­te i job­bet i ok­to­ber 2012, hvor han den­gang afl øste Dan­ny Felt­mann Es­per­sen.

Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke vil ha­ve ban­ner­ne til­ba­ge.

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Fo­to: nejtak­tilbsp. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.