Vil ha­ve ban­ner til­ba­ge på bus­ser

BT - - NYHEDER -

Mat­hil­de Graversen

» Kæ­re Movi­as be­sty­rel­se, « ly­der ind­led­nin­gen på bre­vet, som fl ere end 1.500 dan­ske­re skrev un­der på in­de på Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­kes hjem­mesi­de i lø­bet af få ti­mer. Or­ga­ni­sa­tio­nen vil se, hvor man­ge un­der­skrift er den kan ind­sam­le på fi re da­ge. Det er det tids­rum, hvor Movia modt­og om­kring 100 kla­ger over ban­ne­ret.

Be­sty­rel­sen er se­ne­st kom­met med en re­de­gø­rel­se for be­slut­nin­gen, hvor der blandt an­det står:

» Movia læg­ger vægt på, at i til­fæl­det Is­ra­el, er det van­ske­ligt at ad­skil­le na­tio­nen Is­ra­el fra re­li­gio­nen jø­de­dom, hvor der er tæt­te as­so­ci­a­tio­ner i kom­bi­na­tion med, at en op­for­dring til boy­kot er et ag­gres­sivt bud­skab, der ad­skil­ler sig væ­sent­ligt fra den simp­le kri­tik af bo­sæt­tel­ser­ne. «

Re­k­la­men vi­ser to kvin­der, som si­ger ’ Vo­res samvit­tig­hed er ren! Vi hver­ken kø­ber pro­duk­ter fra de is­ra­el­ske bo­sæt­tel­ser el­ler in­ve­ste­rer i bo­sæt­tel­ses­in­du­stri­en’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.