Hjer­neska­det vin­der over kom­mu­nen

BT - - NYHEDER - Thomas N. Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FAN­GET I SY­STE­MET

En 33- årig, hjer­neska­det ren­gø­rings­as­si­stent fra Hø­je- Taa­strup Kom­mu­ne har få­et sat punk­tum i et lang­va­rigt sags­for­løb og har få­et til­kendt før­tids­pen­sion med til­ba­ge­vir­ken­de kraft - helt til­ba­ge fra april 2013.

Det skri­ver Fag­bla­det 3F.

I 2001 blev den nu 33- åri­ge kvin­de ramt af en blod­prop i hjer­nen, og eft er fi re må­ne­ders fra­vær fra sit job blev hun fy­ret og over­gik til sy­ge­dag­pen­ge. Her­eft er be­gynd­te hun i kom­mu­nens pro­jekt ’ Jo­bafk la­ring’.

I fl ere om­gan­ge stop­pe­de kom­mu­nen sy­ge­dag­pen­ge­ne, og An­ke­sty­rel­sen gav kvin­den ret i, at det var en for­kert af­gø­rel­se. Kvin­den er nu ble­vet til­kendt før­tids­pen­sion med til­ba­ge­vir­ken­de kraft fra 1. april 2013, da sy­ge­dag­pen­ge­ne blev ta­get fra kvin­den før­ste gang.

Borg­me­ster i Hø­je- Taa­strup Kom­mu­ne Mi­cha­el Zieg­ler ( K) ( fo­to) er­ken­der, at sa­gens for­løb har væ­ret dår­ligt hånd­te­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.