Tip­pie fik sin kon­fir­ma­tion

Fa­mi­lie fandt ma­den til fe­sten ved at le­de i su­per­mar­ke­ders af­faldscon­tai­ne­re

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

STRAMT BUD­GET

Når man kun har 350 kro­ner til­ba­ge, når alt er be­talt, må man ty til an­dre mid­ler for at gi­ve sit barn en rig­tig kon­fir­ma­tions­fest med ga­ver, gæ­ster og selv­føl­ge­lig mad.

I et indslag i 21 Søn­dag på DR1 søn­dag af­ten for­tal­te Tip­pie Na­ta­sja Lar­sen Tofts fa­mi­lie, hvor­dan fe­sten for de­res dat­ter blev til. Bud­get­tet til fe­sten var me­get stramt. Der­for gik Tip­pie Na­ta­sja Lar­sen Toft sam­men med sin sø­ster og mor da­gen in­den den sto­re fest på jagt i su­per­mar­ke­der­nes skral­decon­tai­ne­re for at fin­de den mad, kon­fir­ma­tions­gæ­ster­ne skul­le spi­se et døgn se­ne­re.

» Vi har kun 350 kro­ner til­ba­ge på bank­kon­to­en, når alt er be­talt, og der­for har vi haft svært ved at læg­ge pen­ge til si­de, « for­tæl­ler mo­de­ren Dor­te Sø­gaard til BT.

On­kel le­je­de lo­ka­let

Mens Tip­pie Na­ta­sja Lar­sen Tofts klas­se­kam­me­ra­ter blev hen­tet ved kir­ken af li­mou­si­ner og smar­te ve­te­ran­bi­ler, stil­le­de en be­kendt en trak­tor til rå­dig­hed. On­kel le­je­de fest­lo­ka­let, bord­py­n­tet var sponso­re­ret, og køk­ken­per­so­na­let til fe­sten meld­te sig fri­vil­ligt på Fa­ce­book. Og ma­den? Ja, den blev fun­det i skral­decon­tai­ne­re.

» Folk må tæn­ke om det, hvad de vil. Jeg har vil­let gi­ve min dat­ter en kon­fir­ma­tions­fest som al­le an­dre for­æl­dre, « si­ger Dor­te Sø­gaard.

Iføl­ge mo­de­ren har Tip­pie Na­ta­sja Lar­sen Toft haft en svær sko­le­gang. ste tøj, « si­ger mo­de­ren.

Ud­over hjælp fra de nær­me­ste har Dor­te Sø­gaard få­et le­ga­ter for 2.500 kro­ner til kon­fir­ma­tio­nen. Hun me­ner, at det er et sam­fund­spro-

Tip­pie Na­ta­sja Lar­sen Toft i kon­fir­ma­tions­kjo­le med sin mor, Dor­te Sø­gaard, og sin sø­ster. Pri­vat­fo­to

Tip­pie blev kørt i trak­tor fra kir­ken. Pri­vat­fo­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.