’’

BT - - NYHEDER - Dor­te Sø­gaard

Folk må tæn­ke om det, hvad de vil. Jeg har vil­let gi­ve min dat­ter en kon­fir­ma­tions­fest som al­le an­dre for­æl­dre

» Min dat­ter er ble­vet mob­bet me­get i sko­len. Hun var hel­ler ik­ke i sko­le da­gen ef­ter, at indsla­get blev vist. Vi er gå­et ud med det her, for­di folk skal hol­de op med at mob­be. Man kan og­så væ­re et godt men­ne­ske, selv om man ik­ke går i Le­vis- buk­ser og det dy­re- blem, at nog­le for­æl­dre ka­ster man­ge pen­ge ef­ter kon­fir­ma­tions­fe­ster, for­di det går ud over an­dre, der ik­ke har råd.

» Det er uri­me­ligt, at no­gen skal ha­ve en fest for 100.000 kro­ner. Man er nødt til at for­tæl­le si­ne børn, at der er en græn­se. Det går ud over fæl­les­ska­bet, når no­gen har råd til at ha­ve en kæm­pe fest, mens an­dre må ’ skral­de’ for at ha­ve råd til det, « si­ger Dor­te Sø­gaard, der net­op er kom­met i fleksjob ef­ter at ha­ve gå­et le­dig i fi­re år.

Jo­ey Moe på Bak­ken

Dor­te Sø­gaard, der bor med sin dat­ter i St. Hed­din­ge på Stevns, har be­slut­tet, at Tip­pie og­så skal ha­ve en an­den­dags­op­le­vel­se – og­så selv om det ko­ster.

» Klas­se­kam­me­ra­ter­ne har ik­ke holdt blå man­dag end­nu, men de skal til Kø­ge. Min dat­ter har ik­ke så man­ge ven­ner, så jeg har be­slut­tet, at hun ik­ke skal sny­des. Hun skal ind og hø­re Jo­ey Moe på Bak­ken. Det ko­ster lidt, men så må jeg spa­re på nog­le an­dre ting « , si­ger Dor­te Sø­gaard.

En skil­ling til an­den­da­gen

En mand­lig bi­drag­sy­der, der øn­sker at væ­re ano­nym, har og­så vil­let for­sø­de Tip­pie Na­ta­sja Lar­sen Tofts til­væ­rel­se øko­no­misk.

» Jeg var ked af at hø­re, at hun skul­le ’ skral­de’ for at ha­ve mad til fe­sten. Det er tragisk. Da jeg hør­te, at hun skul­le fejre an­den­da­gen, tænk­te jeg, at jeg kun­ne bi­dra­ge med en skil­ling, « si­ger han.

Fa­mi­li­en har bå­de op­le­vet po­si­tiv og ne­ga­tiv re­spons på de­res hi­sto­rie i me­di­er­ne.

» Vi har få­et ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer, men det er og­så strøm­met ind med man­ge ’ li­kes’ på Fa­ce­book. Vi hav­de slet ik­ke for­ven­tet, at hi­sto­ri­en vil­le få så me­get om­ta­le « , si­ger Dor­te Sø­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.