Fa­mi­lie væk­ker sym­pa­ti

BT - - NYHEDER -

OP­BAK­NING

Fle­re læ­se­re er ble­vet så rørt over hi­sto­ri­en om Tip­pies kon­fir­ma­tion, at de nu har gi­vet et øko­no­misk bi­drag til fa­mi­li­en. Chri­sti­na, der selv har en dat­ter, der skal kon­fir­me­res om to år, er én af dem.

» Jeg blev me­get rørt. Det rør­te mig mest, at dat­te­ren er ble­vet mob­bet, « si­ger hun.

Chri­sti­na for­tæl­ler, at hun ik­ke er i sam­me øko­no­mi­ske be­k­neb som Dor­te Sø­gaard og Tip­pie Na­ta­sja Lar­sen Toft, og at hun er for­bløf­fet over, at der i da­gens Dan­mark er bor­ge­re, der ser sig nødsa­get til at ’ skral­de’.

» Jeg sy­nes selv­føl­ge­lig, det er synd, at man bli­ver nødt til at ’ skral­de’. Det er som om, kon­fir­ma­tions­fe­ster gri­ber om sig, og man be­hø­ver jo ik­ke at bli­ve kørt i sto­re, flot­te bi­ler. Omvendt er det selv­føl­ge­lig og­så et spørgs­mål om plan­læg­ning « , si­ger Chri­sti­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.