Fri­heds­mu­se­et g En el­lip­se­for­met byg­ning med ind­gang og café over jor­den. Ud­stil­lings­lo­ka­ler un­der jor­den. Så­dan kom­mer det nye Fri­heds­mu­se­et, som blev præ­sen­te­ret i går, til at se ud

BT - - NYHEDER - Hen­rik Dan­ne­mand ma@ ber­ling­s­ke. dk Pro­jekt­for­slag fra He­neg­han Peng Ar­chi­tects.

BYG­GE­RI

Godt to år ef­ter at en påsat brand øde­lag­de Mu­se­et for Dan­marks Fri­heds­kamp 1940- 1945, kun­ne kul­tur­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­ved ( R) i går – på Dan­marks be­fri­el­ses­dag – præ­sen­te­re de kon­kre­te pla­ner for et nyt mu­se­um.

In­den Ma­ri­an­ne Jel­ved af­slø­re­de vin­der­pro­jek­tet, tak­ke­de hun Kø­ben­havns Brand­væ­sen og me­d­ar­bej­der­ne på mu­se­et, som nat­ten mel­lem 27. og 28. april 2013 knok­le­de for at red­de mu­se­ets gen­stan­de og ar­ki­ver. Det lyk­ke­des. In­tet gik tabt.

» Tak til hel­te­ne, der red­de­de mu­se­ets gen­stan­de den nat, « sag­de hun.

Det nye mu­se­um, som kom­mer til at lig­ge der, hvor det gam­le lå på Es­pla­na­den i Chur­chill­par­ken i Kø­ben­havn, er teg­net af Lund­gaard & Tran­berg Ar­ki­tek­ter. Pro­jek­tet blev af en dom­mer­ko­mi­te, hvor mi­ni­ste­ren er for­mand, valgt blandt fem pro­jek­ter, som var med i den af­slut­ten­de kon­kur­ren­ce.

Stil­fær­dig vin­der

Dom­mer­ko­mi­te­en har valgt et stil­fær­digt byg­ge­ri som vin­der. Mens nog­le af de an­dre pro­jek­ter ope­re­re­de med spek­taku­læ­re ind­gangs­par­ti­er, træ­kon­struk­tio­ner og sto­re glas­fa­ca­der, så frem­træ­der vin­der­pro­jek­tet be­ske­dent og un­der­spil­let.

Det me­ste af det nye mu­se­um lig­ger un­der jor­den, hvor ud­stil­lings­lo­ka­ler­ne be­står af to rek­tangu­læ­re rum – en stor og en min­dre ud­stil­lings­hal. Over jor­den lig­ger en el­lip­se­for­met byg­ning. 16 me­ter på den læng­ste led og 12 på den kor­te­ste. To eta­ger, der bl. a. in­de­hol­der ind­gang, ca­fe, bu­tik og un­der­vis­nings­lo­ka­ler. Byg­nin­gen skal lig­ge på en stor rek­tangu­lær, grus­belagt plads, der skal fun­ge­re som en plads i by­en. Den el­lip­se­for­me­de byg­ning bli­ver be­klædt med et stå­les­pa­li­er, hvor der skal vok­se kla­trero­ser. Sor­ten skal væ­re whi­te dawn. Me­get sym­bolsk for fri­heds­kam­pen og fri­heds­da­ge­ne. Blom­sten er hvid og sprin­ger ud i maj.

» For­sla­get er trods sit stil­le og ro­li­ge ar­ki­tek­to­ni­ske ud­tryk en over­ra­sken­de og spæn­den­de løs­ning, der på den ene si­de dan­ner en funk­tio­nel byg­ning til Fri­heds­mu­se­et, på den an­den si­de for­e­ner te­ma, park, sig­te­linjer, sted og mu­se­um, « skri­ver dom­mer­ko­mi­te­en i de­res be­tænk­ning, hvor de og­så be­skri­ver an­komst­byg­nin­gen, som ’ me­get be­ske­den’.

» Vi har valgt det bed­ste af de fem for­slag. Det op­fyl­der det krav, som man stil­ler til et mu­se­um, nem­lig rum­me­li­ge og an­ven­de­li­ge ud­stil­lings­fa­ci­li­te­ter. Vi skal nem­lig hu­ske på, at før el­ler si­den vil selv den bed­ste ud­stil­ling skul­le for­an­dres el­ler af­lø­ses af no­get helt nyt. Der­for er det vig­tigt at ha­ve et rum, som er djærvt og brug­bart, og som tå­ler at man er der, « si­ger Na­tio­nal­mu­se­ets di­rek­tør Per Kri­sti­an Mad­sen.

Han ro­ser og­så det vin­den­de pro­jekt for at væ­re stem­nings­ska­ben­de for de be­sø­gen­de, når de via trap- pen el­ler ele­va­to­ren be­væ­ger sig fra nu­ti­den op­pe over jor­den og ned til hi­sto­ri­en om mod­stand­s­kam­pen un­der jor­den.

» Her får man op­le­vel­sen af det, vi kal­der » a dark ri­de « , hvor en lil­le lyd, et lys­skif­te el­ler no­get an­det sig­na­ler, at nu skal man om­stil­le sig til en an­den tid, « si­ger Per Kri­sti­an Mad­sen.

Det nye mu­se­um for­ven­tes af kun­ne åb­ne i 2018, og pri­sen er 93,7 mil­li­o­ner kro­ner. De 20 mil­li­o­ner Lund­gaard & Tran­berg Ar­ki­tek­ter vandt kon­kur­ren­cen om det nye Mu­se­um for Dan­marks Fri­heds­kamp 1940- 1945 med det­te for­slag. kro­ner kom­mer fra A. P. Møller og Hu­stru Cha­sti­ne McKin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal. Au­gusti­nus Fon­den støt­ter med ti mil­li­o­ner kro­ner. Sta­ten fi­nan­si­e­rer det nye Fri­heds­mu­se­um med 63,7 mil­li­o­ner kro­ner.

Fem ar­ki­tekt­fir­ma­er har del­ta­get i kon­kur­ren­cen: Lund­gaard & Tran­berg ( vin­der), He­neg­han Peng Ar­chi­tects, Po­ly­form Ar­ki­tek­ter, BIG – Bjar­ke In­gels Group og Hen­ning Lar­sen Ar­chi­tects. Der er ta­le

ONS­DAG 6. MAJ 2015 om me­get for­skel­li­ge pro­jek­ter. Et pro­jekt ar­bej­der med træ­fa­ca­der og træ­søj­ler, et an­det med sto­re glas­fla­der og et tred­je med et fol­det tag med en spek­taku­lær ind­gang. Al­le har ar­bej­det med un­derjor­di­ske mu­se­ums­a­re­a­ler.

En fæl­les ud­for­dring for de del­ta­gen­de fir­ma­er har væ­ret, at mu­se­et lig­ger i hi­sto­ri­ske og føl­som­me om­gi­vel­ser med bl. a. Ka­stel­let, par­ken med sto­re gam­le træ­er, Fre­de­riks­sta­den, Ama­lie­ga­de og den en­gel­ske

Vin­der­pro­jek­tet spil­ler på kon­tra­sten mel­lem lys og mør­ke, som sym­bo­li­se­rer fri­heds­kæm­per­nes il­le­ga­le mod­stand mod ty­sker­ne. De to ud­stil­lings­hal­ler, en lil­le og en stor med seks me­ter til lof­tet, be­fin­der sig un­der jor­den og skal gi­ve en stem­ning af det il­le­ga­le ar­bej­de un­der be­sæt­tel­sen. Il­lu­stra­tio­ner: Fri­heds­mu­se­et/ Det ned­brænd­te mu­se­um er fo­to­gra­fe­ret af Jens Nør­gaard Lar­sen 29. april 2013

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.